poniedziałek, 29 kwietnia 2019

Lifestyle- sibilings/ rodzeństwo

"Rodzeństwo.
 Moja najbardziej pokrewna dusza"


"Sibilings.
My most related soul"


Ostatnio sporo czasu zajmuje mi praca nad scenariuszem a także próby przed czerwcowym spektaklem. W związku  z tym brakuje  czasu na pewne inne aktywności takie jak blog. Na szczęście jeszcze troszkę i wszystko powoli wróci do normy a mi pozostanie uczucie satysfakcji. Tymczasem powracam do tytułowego tematu dzisiejszego postu, czyli rodzeństwa.
Rodzeństwo to osoba bądź osoby, które w naszym życiu zajmują miejsce szczególne. To wyjątkowy rodzaj więzi, który łączy ludzi na zawsze. Nigdy bowiem nie przestajesz być czyimś bratem bądź siostrą
Są różne rodzeństwa. Jedne są sobie bliższe, inne dalsze, a jeszcze inne prawie wcale nie utrzymują ze sobą kontaktu.
Jednak brat czy siostra to osoba, która zna Cię od zupełnie innej strony niż cała reszta świata. Ktoś tak ładnie kiedyś napisał, że „rodzeństwo to cząstka dzieciństwa, która na zawsze pozostaje w Tobie.” Jest w tym wiele prawdy. Bardzo często bowiem jest to właśnie Twój pierwszy kompan do zabaw. Ktoś z kim razem poznajesz  świat.
Mam jedną siostrę - Magdę. Jest ona w moim życiu osobą szczególną. Kiedy o niej pomyślę to gdzieś w środku budzi się w mnie gama najróżniejszych emocji. Od życia dostałyśmy piękną, jedyną w swoim rodzaju wspólną historię. Magda to nie tylko siostra, to także przyjaciółka. I choć obecnie dzielą nas tysiące kilometrów to wciąż mamy ze sobą bliski kontakt.
Nie pamiętam mojego życia przed nią ( jestem starsza). Zawsze była nieodłącznym elementem nie tylko mojego dzieciństwa, ale także późniejszych etapów w życiu. Kimś z kim zawsze można porozmawiać, się poskarżyć, poprosić o pomoc. Osobą, która zawsze stanie po Twojej stronie. Oczywiście jak każde rodzeństwa przechodziłyśmy etapy kłótni. Niejednokrotnie bywały momenty, że jedna miała ochotę drugą zamordować. Ale to mijało. Zawsze mówiłam rodzicom, że Magda była najlepszym prezentem jaki od nich otrzymałam i nic już tego nie przebije.
Jestem ciekawa jak w tej kwestii jest u Was? Macie rodzeństwo? Czujecie z nimi tę szczególną więź?

***

Recently, I have been working hard on the script for and also rehearsing for  before the June spectacle it takes quite a lot of time. Therefore, there is not enough time for some other activities such as a blogging. Fortunately, a little more and everything will slowly return to normal and I will feel a sense of satisfaction. Meanwhile, I return to the title theme of today's post- siblings.
Siblings are people who occupy a special place in our lives. It is a unique kind of bond that connects people forever. You never stop being someone's brother or sister.
There are different kinds of  siblings. Some are closer, others further, and some of them do not have any contact with each other.
However, a brother or sister is a person who knows you from a completely different side than the rest of the world. Someone once wrote so nicely that "siblings are part of a childhood that stays with you forever." There is a lot of truth in it. Very often it is your first companion to play. Someone with whom you meet the world together.
I have one sister - Magda. She is a special person in my life. When I think about it, a range of various emotions awakens in the middle of me. We've got a beautiful, one-of-a-kind, shared story from life. Magda is not only a sister, she is also a friend. And although we are currently thousands of miles away from each othet, we still have close contact relation between each other.
I do not remember my life  before her (I'm older). It has always been an inseparable element not only of my childhood but also of later  years in my life. Someone with whom you can always talk, complain, ask for help. A person who will always stand by your side. Of course, like all siblings, we went through the phases of quarrel. Sometimes there were moments when one wanted to murder the other one. But it passed after some time. I always told my parents that Magda was the best gift I have ever received from them and nothing would beat it.

I'm curious how is it with you? Do you have siblings? Do you feel that special bond with them?
Childhood / dzieciństwo:
and older years / i późniejsze lata:

I w jednym z najważniejszych dni w jej życiu :-) and in one of the most important days in her life
a także z jedną z najważniejszych osób w naszym życiu jej małą córeczką Chloe/and also in one of the most important people in this world her little baby girl- Chloe.

wtorek, 23 kwietnia 2019

Lifestyle - Acting, stage, theatre / aktorstwo, scena, teatr


"Każdy ma wiele twarzy. 
Czasem nie wiem, która jest ostatnia.
 Za którą z nich nie ma już nic oprócz kości.

Sándor Márai


"Everone has many faces.
 Sometmies I don't know which one is the last one.
Behind which one of them is nothing more except the bones"


Na początku kwietnia studenci ( w tym ja) wieczorowego wydziału aktorskiego   Sztuk Scenicznych w Poznaniu mieli przyjemność po raz kolejny zaprezentować swoje prace na małej scenie akademii. Tym razem zaprezentowaliśmy zupełnie nowe etiudy, sceny z dramatów, piosenki aktorskie a także krótkie monologi. Poniżej prezentuję Wam krótką relację zdjęciową z tego wydarzenia. W przyszłości jak tylko się uda zaprezentuję Wam także kilka filmików z naszymi występami :-)

At the beginning of April, students (including me) of the evening acting department of Performing Arts in Poznan had the pleasure to once again present their work on the small stage of the academy. This time we presented completely new etudes, scenes from dramas, acting songs and as well short monologues. Below I present you  a short photo relation from this event. In the future, as soon as I manage,I will also show you  several short videos with our performances :-)


zdjęcia / photo - Maciej Zakrzewski