wtorek, 28 lipca 2020

Turystyka kontrowersyjna - Controversial tourism - Pruitt Igoe

"Są takie noce, przyjacielu, kiedy świat się kończy. 
Świat odchodzi i zostawia nas
 z rozszerzonymi źrenicami 
i bezradnie opuszczonymi rękoma"
/Halina Poświatowska/ "There are nights, my friend, when the world is ending.
  The world is leaving and leaving us
  with dilated pupils
  and helplessly lowered hands "
/Halina Poświatowska/

PRUITT IGOE

Pruitt Igoe było modernistycznym osiedlem mieszkaniowym w St. Louis w Stanach Zjednoczonych. Zaprojektowane zostało przez Minoru Yamasakiego      ( tak  to on zaprojektował słynne nieistniejące już budynki World Trade Center ). Składało sie ono z trzydziestu trzech  11-piętrowych bloków mieszkalnych założonych w latach 1952-1955 i mieściło aż 2870 mieszkań. Miało być osiedlem marzeń, jednak coś poszło nie tak i ostatecznie istniało ono przez zaledwie 16 lat ...


Pruitt Igoe was a modernist housing estate in St. Louis in the United States. It was designed by Minoru Yamasaki (yes he designed the famous World Trade Center buildings). It consisted of thirty-three 11-storey blocks of flats founded in 1952-1955 and they had 2870 apartments. It was supposed to be a housing estate of dreams, but something went wrong and it lasted for only 16 years ...
Osiedle zaprojektowane zgodnie z ideałami Międzynarodowego Kongresu Architektury Nowoczesnej   ( CIAM) utworzono pośród licznych łąk oraz terenów zielonych . Podzielono je, ze względu na panującą w stanie Missouri segregację rasową na dwa kompleksy. W kompleksie Pruitt miała zamieszkać ludność czarnoskóra, tymczasem w części Igoe - biała klasa średnia.

The estate designed in accordance with the ideals of the International Congress of Modern Architecture (CIAM) was created amongst numerous meadows and green areas. They were divided due to the segregated racial segregation into two complexes. Black people were to live in the Pruitt complex, while in the Igoe part -  was inhabited by the white middle class.Osiedle powstało natańszym kosztem i to co początkowo dzięki modernistycznym rozwiązaniom miało poprawić standart życia mieszkańców stało się jedynie utopią. Większość mieszkańców bowiem wywodziła się z różnego rodzaju slumsów, gdzie nie potrafiono zadbać o tak zwane dobro wspólne.
W latach 50-tych nie istniały w tym miejscu linie telefoniczne. Dodatkowo obowiązywał zakaz posiadania jakichkolwiek odbiorników telewizyjnych. Początkowo nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwali dozorcy jednak brak funduszy sprawił, że wkrótce stanowiska te zniesiono.

The estate was created at a cheaper cost and what initially was supposed to improve the standard of living of the inhabitants thanks to modernist solutions became only a utopia. Most of the inhabitants came from various slums, where the so-called common good could not be taken care of by them.
In the 1950's, no telephone lines existed there. In addition, it was forbidden to have any television sets. Initially,  the inspectors watched over the safety of residents, but the lack of funds soon it made that these positions were abolished.Długie korytarze, ciemne klatki schodowe okazały się być idealnym miejscem spotkań lokalnych gangów i szerzenia się narkomani. Masowo niszczono żarówki, bo w ciemnościach dużo prościej rozwijała się przestępczość. W windach, gdy te jeszcze działały niejednokrotnie dokonywano gwałtów, na które nikt nie reagował. Policja pojawiała się tam tylko za dnia, gdyż podczas wieczornych kontroli nie potrafiła ona zapewnić wystarczającego bezpieczeństwa swoim ludziom.

Long corridors and dark staircases turned out to be an ideal meeting place for local gangs and the spread of drug addicts. The lamp bulbs were destroyed all the time, because crime was much easier to develop in the dark. In elevators, while these were still operating, rapes were often occurred and no one among residents responded on them. The police appeared there only during the day, because during the evening calls they could not ensure sufficient security for their people.
Wzrost przestępczości sprawił, że biała ludność zamieszkująca część Igoe szybko stamtąd uciekła.  Już po krótkim czasie niemalże 99,8% mieszkańców osiedla stanowiła wyłącznie ludność czarnoskóra. Liczne akty wandalizmu, pożary sprawiły, że znacznie zmniejszono nakłady na tzw. fundusz remontowy. Powybijane szyby, popękane rury przyczyniały się do przerw w dostawach wody. Bloki stopniowo popadały w ruinę. W dwóch pozostających na terenie szkołach natomiast zwolnili się niemalże wszyscy nauczyciele.Przemoc stanowiła swego rodzaju lokalną walutę.


The increase of crime made that the white population living in part of Igoe quickly escaped. After a short time, almost 99.8% of the residents of the estate were exclusively black. Numerous acts of vandalism and fires meant that the expenditure on so-called repair fund. Broken windows, cracked pipes contributed to water supply interruptions. The blocks gradually fell into ruin. Almost all teachers quit in the two remaining schools, and violence was a kind of local currency.Od lat 60-tych osiedle powoli pustoszeje. Mimo bardzo niskich czynszy brakuje chętnych , aby tam zamieszkać. W 1957 roku zajęte było 91% mieszkań, 14 lat później zaledwie 35%. 
W celu zmniejszenia przestępczości postanowiono obniżyć budynki, co niestety nie było możliwe z punktu widzenia konstrukcji. Dlatego też  podjęto decyzję o zrównaniu osiedla z ziemią. Pierwszy z budynków wysadzono 16 marca 1972 roku. Do roku 1976 wysadzone natmoasi całą resztę i tak oto po 16 latach oddania osiedla w użytkowanie przestało ono istnieć.

The housing estate has been slowly emptying since the 1960s. Despite the very low rents, there are no people willing to live there. In 1957, 91% of the apartments were occupied, 14 years later only 35%.
In order to reduce crime, it was decided to lower the buildings, which unfortunately was not possible cause of the construction point of view.
Therefore, a decision was made to level down all neighborhood. The first of the buildings was blown up on March 16, 1972. By 1976, all the rest of them had been blown up, and so after 16 years of putting the estate into use, it ceased to exist.


Projekt, który miał stanowić pomoc najuboższym i ulepszanie ich warunków bytów po raz kolejny w historii okazał się klęską.

The project, which was to help the poorest and improve their living conditions, once again proved to be a failure.

pictures: internetczwartek, 23 lipca 2020

Culture/Kultura - Books June 2020/ Czerwiec 2020

"A book is a dream
that you hold in your hand"
Neil Gaiman

"Książka jest marzeniem,
które trzymasz w swoich rękach"
Neil Gaiman
Mimo, że miesiąc czerwiec w tym roku był bardzo intensywnym miesiącem, to udało mi się w przerwach między pracą a próbami przeczytać kilka książkowych pozycji. Mam nadzieję, że chociaż część z Was znajdzie wśród nich coś dla siebie :-) No to zaczynamy :-) 


Although June was a very intensive month this year, I was able to read a few books during the breaks between work and rehearsals . I hope that at least some of you will find something for themselves among them I have read :-) Let's start :-)


1. Steve Cavanagh "Obrona"/ "The Defence" 8/10

"Obrona"  to pierwszy z cyklu thrillerów prawniczych, którego głownym bohaterem jest Eddie Flynn. Niegdyś zawodowy oszust, dziś adwokat, który umiejętności z dawnego życia wykorzustuje na sali sądowej. Poznajemy go w dość nietypowej sytuacji, w trakcie której ktoś w publicznej toalecie przykłada mu broń do pleców stawiając ultimatum,  iż  albo podczas procesu wybroni szefa mafii albo coś stanie się jego córce. Książka ta obfituje w liczne zwroty akcji a jej dodatkowym atutem jest wykreowany przez autora bohater, któremu nie brakuje sprytu oraz poczucia humoru.

" The Defence" is the first in a series of legal thrillers, whose main character is Eddie Flynn. Once a professional fraud, today an attorney who uses his old skills in the courtroom. We meet him in a rather unusual situation, during which someone in a public toilet puts a gun to his back, placing an ultimatum that either during the trial he will defend the mafia boss or something wrong will happen to his daughter. This book is full of twists and turns, and its additional advantage is the hero created by the author, who is dodgy and who has sense of humor.

 


2. Steve Cavanagh "Zarzut"/ "The Plea"  9/10

"Zarzut" to drugi tom serii z adwokatem Eddiem Flynnem w roli głównej, który tym razem musi zmierzyć się z obroną milionera oraz twórcy jednego z najpopularniejszych portali społecznościowych - Davida Childa, oskarżonego o zamordowanie swojej ukochanej.  Eddie naciskany przez agentów FBI ma uzyskać przyznanie się do winy swojego klienta, gdyż w przeciwnym razie jego  żona i matka jego córki, którą wciąż kocha zostanie oskarżona o pranie brudnych pieniędzy przez firmę Harland &Sinton, dla której pracuje. Co gorsza pan Child ze łzami w oczach twierdzi, że jest niewinny.  Bardzo dobrze skonstruowany thriller prawniczy, który do końca trzyma czytelnika w napięciu. Bardzo polecam przede wszystkim fanom gatunku.

"The Plea" is the second volume of the series with lawyer Eddie Flynn in the lead role, which this time has to face the defense of the millionaire and creator of one of the most popular social networks - David Child, accused of murdering his beloved one. Eddie, pushed by FBI agents, is expected to obtain a confession to his client, otherwise his wife and mother of his daughter, who he still loves, will be charged with money laundering by the Harland & Sinton company for which she works. Even worse, Mr. Child says with tears in his eyes that he is innocent. A very well-constructed legal thriller that keeps the reader in suspense until the end. I highly recommend, above all, fans of the genre.

 


3. Piotr Rozmus "Kompleks Boga" 9/10

Cztery pozornie niepołączone ze sobą osoby, zostają w pewnych odstępach czasu porwane i umieszczone w metalowych klatkach przez osobnika, który  doskonale zna ich brudne sekrety. Żadne z nich jednak tak naprawdę nie wie dlaczego znalazło się w piwniczym pomieszczeniu, gdzie w pobliżu znajduje się skrzynka z różnymi narzędziami a z sufitu zwisa hak ... 
W "Kompleksie Boga" świetnie ukazany jest wątek psychologiczny podczas, którego poznajemy dokładniej historię oraz wybory każdej z ofiar. Książka niesamowicie zaskakuje oraz trzyma czytelnika w napięciu od pierwszej do ostatniej strony.

Four seemingly unconnected people are kidnapped at certain intervals and placed in metal cages by an individual who knows their dirty secrets perfectly. None of them, however, really knows why he/she find himself/herself in the basement room, where next to them there is a box with various tools and a hook hangs from the ceiling ...
In "God's Complex" the psychological theme is well portrayed during which we learn more about the history and choices of each of the victims. The book is extremely surprising and keeps the reader in suspense from the first to the last page.

 


4. Alicja Sinicka "Stażystka" 9/10

Marek Skalski to właściciel ogromnej firmy w Oławie, który pilnie poszukuje stażystki. Jego żona Ewa Skalska dokładnie wie, która z kandydatek ma największą szansę na to stanowisko. Wie także, że w którymś momencie stażu jej ukochany mąż ją z nią zdradzi ... Klaudia Neter to  młoda, piękna dziewczyna, która wraz z przyjaciółką chce otworzyć siłownię. Niestety nie ma na to wystarczających środków finansowych, dlatego też gdy pojawia się oferta bardzo dobrze płatnego stażu pragnie go otrzymać.
Tymczasem w Oławie zostaje odnalezione ciało jednej z byłych stażystek Skalskiego.
"Stażystka" to mistrzowsko skonstruowany thriller psychologiczny z bardzo zaskakującym zakończeniem. 

Marek Skalski is the owner of a huge company in Oława who is urgently looking for an intern. His wife Ewa Skalska knows exactly which of the candidates has the best chance for this position. She also knows that at some point in her internship her beloved husband will cheat on her with the intern.
Klaudia Neter is a young, beautiful girl who wants to open a gym with her friend. Unfortunately, she has not enough money to do it, which is why when there appears a very well-paid internship offer, she would like to receive it.
Meanwhile, the body of one of Skalski's former interns is found in Oława.
"Intern" is a masterfully constructed psychological thriller with a very surprising ending.


foto : internet

czwartek, 9 lipca 2020

Turystyka Kontrowersyjna/ Controversial tourism - Dudziarska 40

"Trzy czwarte świata jest beznadziejnie biedne
 i w końcu przyjdzie po te nasze bogactwa..."
/Andrzej Stasiuk/


"Three quarters of the world is hopelessly poor
 and finally our wealth will come ..."
/Andrzej Stasiuk/Jakiś czas temu opowiadałam Wam tutaj trochę o turystyce kontrowersyjnej, o której jeszcze kilka lat temu nie miałam zielonego pojęcia. Ta tematyka zaintrygowała mnie nieco bardziej w związku z moimi dość nietuzinkowymi zainteresowaniami dotyczacymi pewnego rodzaju budynków, a raczej osiedli mieszkaniowych, które powstawały, w różnych krajach świata i które zdecydowanie można zaliczyć w sporej cześci do tzw. turystyki slumsowej.
Chciałabym w tym cyklu przybliżyć Wam miejsca, które zdecydowanie nie należą do puntów turystycznych ( wręcz są od nich dalekie) a jednocześnie przybliżyć Wam ich problem społeczny.

Some time ago I told you a bit about controversial tourism, about it a few years ago I had no idea. This topic intrigued me a bit more in connection with my rather unusual interests regarding a certain type of buildings, or rather housing estates that were built in different countries of the world and which can definitely be included in a large part to the so-called slum tourism. 
In this cycle of posts I would like to bring you closer places that are definitely not tourist destinations (they are far away from them) and at the same time bring you closer to their social problem. Pierwszym z  miejsc tego rodzaju, które chciałabym Wam przybliżyć znajduje sie w stolicy kraju z którego pochodze , czyli Warszawie. Tym miejscem jest Osiedle Dudziarska 40, uważane przez pewien czas za najgorszy adres w mieście. To  nietypowe osiedle składa się z trzech bloków znajdujących sie za torami kolejowymi, które dość skutecznie oddzielają je od pozostałej cześci miasta. W najbliszym sąsiedztwie znajduje się jedynie areszt śledczy oraz spalarnia śmieci.
The first of those places that I would like to bring you closer is in the capital of the country I come from - Warsaw. This place is Osiedle Dudziarska 40, considered for some time the worst address in the city. This unusual estate consists of three blocks behind the railway tracks, which quite effectively separate them from the rest of the city. In the immediate vicinity there is only a custody and a waste incineration plant.
Osiedle zostało utworzone w roku 1994. Jego pierwszymi lokatorami natomiast zostały rodziny wyeksmitowane ze Środmieścia  oraz Pragi Południe. Osiedle zostało celowo zbudowane w odizolowanej od reszty Warszawy lokacji, do której przez dłuższy czas  ( do roku 2007) nie dojeżdzał żaden autobus. Miało to na celu zmuszenie mieszkańców do jak najszybszego wyniesienia sie z tamtejszej okolicy. Jednak pozbawienie szans na polepszenie swojej egzystencjalnej sytuacji mieszkańcy osiedla pogrążali się  jeszcze bardziej. Przyczyniło się to do rozwoju lokalnej patologii - alkoholizmu oraz narkomani, w której wychowywały się także dzieci. 


The estate was created in 1994. Its first tenants were families evicted from the city center and Praga Południe. The estate was deliberately built in a location isolated from the rest of Warsaw, which for a long time (until 2007) hasn't any bus connection. It was intended to force the inhabitants to leave the area as soon as possible. However, depriving the chances of improving their existential situation, the residents of the estate plunged even more. This contributed to the development of local pathology - alcoholism and drug addicts, in which children were also brought up.
Brak ogrzewania, gazu oraz ciepłej wody stanowiły standard malutkich mierzących od 29 do 37 m2 mieszkań, w otoczeniu których brakowało zarówno sklepów jak i szkoły. W mieszkaniach swego czasu mieszkało nawet po dziesięć osób, a głównym ich wystrojem były anteny salitarne. Telewizja bowiem stanowiła główną rozrywkę lokalnej ludności, w tym także dzieci, które oglądały w niej bez ograniczeń wszystko co się dało.

Lack of heating, gas and hot water were the standard of tiny apartments measuring between 29 and 37 sq m, surrounded them there weren't  shops and schools. Sometimes even ten people used to live in one apartments at the same time, and their main decor was satellite antennas. Television was the main entertainment of the local population, including children who watched everything in it without restrictions.W późniejszych latach na osiedlu dzięki Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Ulicy powstało ognisko oraz świetlica dla dzieci. Było to miejsce, w którym dziecko poza opieką oraz zainteresowaniem mogło zjeść także posiłek. Odbywały się tam zajecia artystyczno-sportowe.


In later years, a  place called "bonfire" and a common room for children were created at the estate thanks to the Friends of Children Street Association. It was a place where, apart from looking after and interested, the child could also eat some meal. Also in this place took place artistic and sporting activities.
Obecnie osiedle jest już puste. Ostatni mieszkańcy wyprowadzili się stamtąd w 2019 roku. Dziś to lokalne getto zamieszkują już wyłacznie narkomani i bezdomni. "Eksperyment społeczny", zaproponowany przez rządzących w Warszawie ( i nie tylko tam) się nie powiódł i udowodnił raz jeszcze,że  spychanie pewnych grup społecznych na margines i tworzenie dla nich specjalnych osiedli czy miejsc nie prowadzi do niczego dobrego.

The estate is currently empty. The last inhabitants moved out from there in 2019. Today, only local drug addicts and homeless people live in this local ghetto. The "social experiment" proposed by the rulers in Warsaw (and not only there) failed and proved once again that pushing certain social groups to the margins and creating special settlements or places for them does not lead to anything good.


pictures : internetTravels/Podróże - Gąski- czyli krótki wypad nad Bałtyk / Gaski- quick trip to Baltic Sea

"Podróże mają magiczną moc uzdrawiania duszy 
 i zdecydowanie pomagają zdystansować się 
 do problemów dnia codziennego.
 Nie rozwiązują ich bezpośrednio,
 jednak pomagają przewartościować
 i spojrzeć na nie jakby z drugiego brzegu rzeki." 


"Travel has the magical power to heal the soul
 and definitely help you to distance yourself
 to everyday problems.
 They don't solve them directly,
 however, they help reevaluate
 and look at them as if from the other side of the river. "

  


Druga połowa czerwca oraz pierwsza połowa lipca były dla mnie niesamowicie intensywne, dlatego też zrobiłam sobie miesięczną przerwę od blogowania. Czerwiec był dla mnie miesiącem intensywnych prób przed spektaklem dyplomowym online ( premiera niedługo) oraz nagrywaniem etiud na pokaz prac studentów aktorstwa Poznańskiej Akademii Nauk Scenicznych w Poznaniu. W lipcu natomiast odwiedziła mnie na okres dwóch tygodni moja rodzina z Wielkiej Brytanii, której nie widziałam od czasów rozpoczęcia pandemii. Ich obecność  uświadomiła mi jak za nimi wszystkimi mocno tęksniłam. Okres ich pobytu był bardzo instensywny gdyż przy dwójce malutkich dzieci ( dwa lata i 8 miesięcy) człowiek naprawdę nie ma czasu ani odpocząć, ani się nudzić. Zwłaszcza, że podczas tego okresu poza trzema dniami urlopu pracowałam też na home office.

W międzyczasie pod koniec czerwca udało mi się na krótko (3 dni) wyjechać wraz z moją quizową ekipą do miejscowości Gąski. W ciągu roku reguralnie co wtorek bierzemy udział w Pub Quizach, o których Wam kiedyś pisałam, a uzbierane z wygranych pieniądze przeznaczamy na wspólny wyjazd. W tym roku po  przygodach z wcześniejszą rezerwacją w Grzybowie zmuszeni byliśmy na szybką zmianę noclegu i nasz wybór padł właśnie na Gąski - a raczej graniczące z nimi Paprotno. Domek dla naszej ósemki zarezerwowaliśmy tutaj  przez stronę AIRNB.
Ulokowany on był w spokojnej okolicy około 400 metrów od plaży. Niedaleko znajdowały się również lokale gastronomiczne, z których korzystaliśmy w porze obiadowej.


The second half of June and the first half of July were incredibly intense for me, which is why I took a month off from blogging. June was for me a month of intense rehearsals before the online diploma spectacle (premiere soon) and recording of etudes for the screening of the work of students of acting of the Poznań Academy of Performing Arts. In July, my family from UK visited me for two weeks and I haven't seen them since the pandemic started. Their presence made me realize how much I missed them all. The period of their stay was very intense because with two tiny children (two years and 8 months) a person really does not have time to rest or be bored. Especially that during this period, apart from three days of leave, I also worked at the home office.

In the meantime, at the end of June, I managed to go for a short holiday(3 days) with my quiz team to Gąski. During the year, every Tuesday, we take part in Pub Quiz, about which I once wrote you some posts ago , and the money collected from the winnings we spend on our trips together. This year, after adventures with an earlier reservation in Grzybów, we were forced to change our accommodation quickly and our choice was Gąski - or rather Paprotno bordering with them. We booked a house for our eight here through the AIRNB website.
It was located in a quiet area about 400 meters from the beach. Nearby there were also gastronomic points which we used at lunchtime.

Our place/nasz dom

Widok z domu/view from home

Najlepsza ryba w okolicy / the best fish in this area 
W okolicy główną atrakcją jest Morze Bałtyckie. Zatem część dnia spędzaliśmy na plażowaniu, spacerach oraz pływaniu ( woda była niestety lodowata, co skutecznie zniechęcało nas do wejścia)

The main attraction in the area is the Baltic Sea. So we spent part of the day sunbathing, walking  across the sea and swimming (the water was unfortunately freezing, which effectively discouraged us from getting into)
 

Oprócz Bałtyku lokalną atrakcją jest latarnia morska. Oczywiście część ekipy musiała na nią wejść, aby popodziwiać widok z góry.

In addition to the Baltic, a local attraction is the lighthouse. Of course, some of our crew had to climb there to admire the view from above.

 Poza plażowaniem jak na ekipę quizową przystało graliśmy w różne gry planszowe. W dzień przyjazdu ponadto świętowałam swoje urodziny. Tortu zabrakło, ale zrobiliśmy wspólną kolację podczas, której dostałam cudowne personalne prezenty za które mojej ekipie Niepełnosprytnych bardzo dziękuję :-)

Next to sunbathing, we played also various board games. On the arrival day I  have celebrated my birthday. Maybe it wasn't birthday cake, but we had wonderful dinner with drinks together during which I received wonderful personal gifts for which I want to say thank you my quiz team - Niepełnosprytni one more time.

 

Oczywiście jak tylko się udało podziwialiśmy wschody i zachody słońca. Dla tych którzy planują krótki wypoczynek blisko morza, z dala od komercyjnych miejscówek bardzo to miejsce polecam :-)

Of course, as soon as we succeeded, we admired the sunrises and sunsets. For those planning a short break near the sea, away from commercial spots, I highly recommend this place :-)