wtorek, 30 lipca 2019

Lifestyle- Okulary czy soczewki/ glasses or lenses

"Gdy ruszyć chcesz, 
w najdalszą z dróg 
Tam gdzie nie,
sięga wzrok
musisz wziąć 
oddech i
zrobić pierwszy krok"


"If you want to hit

the furthest road,
out of the sight,
you have to take a breath
and make the first move"


Dziś post bardziej dla tych, którzy tak jak ja maja wadę wzroku. Moje problemy ze widzeniem  wykryto w dzieciństwie, na początku szkoły podstawowej. Wówczas okazało się, że jestem krótkowidzem. Początkowo wada była niewielka  zaledwie 0,5 dioptrii. Z latami niestety zaczęła się pogłębiać. I tak w dorosłe życie wkroczyłam z wada  - 6.5 dioptrii. Pamiętam jak mówili mi w dzieciństwie, iż jak będę nosić okulary regularnie, to być może wada zniknie. Jak widać niestety to tak nie działa ( przynajmniej nie podziałało w moim przypadku). 

Today, the post is more for those who have vision defects just like me. My vision problems  have started in my childhood, at the beginning of primary school. Then it turned out that I am a near sighted person . Initially, the defect was only - 0.5 diopters. With years, unfortunately, it began to deepen. And so into my adult life I came in with a  -6.5 dioptres. I remember  like some people were telling me in my childhood that if I wear glasses regularly, maybe the defect will disappear. As you can see, it does not work in this way ;-) (at least it did not work in my case).


Pamiętam pierwszą wizytę w sklepie optycznym, a co za tym idzie wybór pierwszej pary oprawek. Były całkiem proste, plastikowe z maleńkimi serduszkami bo bokach. Po jakimś czasie zmieniłam je na model druciany. Początkowo o kształcie bardziej okrągłym, następnie owalnym. Wraz z przejściem do liceum okulary zamieniłam  na soczewki kontaktowe. Te pierwsze były marki Bausch & Lomb, której jestem wierna do dziś. Początkowo, ponieważ były to soczewki roczne - wymagały bardziej starannej pielęgnacji, w tym odbiałczania w odpowiednich preparatach. Obecnie produkowane soczewki maja krótsze terminy użytkowania , w związku z czym tego typu pielęgnacja nie jest już ( na szczęście) wymagana.


I remember the first visit in the optical store, and  also the choice of the first pair of frames. They were quite simple, plastic with tiny hearts  on  the sides. After some time I have changed them into a wire model. Initially, the shape was more circular, then oval. When I went  to high school, I exchanged glasses for contact lenses. The first ones were the Bausch & Lomb brand, which I am still loyal for this all years. Initially, because they were annual lenses - they required more careful care, including  cleaning with special preparations. Currently produced lenses have shorter usage times, therefore this type of care is no longer (thankfully) required.


                                       Zatem okulary czy soczewki ? So glasses or lenses?  


Nosząc okulary zawsze irytowało mnie zawężone pole widzenia, pewnego rodzaju dyskomfort podczas uprawiania sportów a także parowanie szkieł zimą w trakcie zmiany miejsc. Dlatego też pojawienie się soczewek kontaktowych wpłynęło pozytywnie, w moim przypadku na komfort życia.
Okulary dzisiaj nosze wyłącznie okazyjnie. Podczas wyjazdów natomiast zwykle korzystam z soczewek jednodniowych, które nie wymagają dodatkowej pielęgnacji. Rano zakładam nowa parę, którą wieczorem przed pójściem do łóżka zdejmuje i wyrzucam. Szybko, łatwo i komfortowo.

Miałyście kiedyś okazję wypróbować soczewki kontaktowe, czy też jesteście zwolenniczkami tradycyjnych okularów? Jestem ciekawa Waszych opinii :-)


Wearing glasses has always irritated me in some way cause of a narrow field of view, some kind of discomfort while practicing sports, and also steaming glasses during the change of places, especially during winter time. Therefore, the appearance of contact lenses has had a positive effect, in my case on the comfort of  my life.
Today, I wear glasses only occasionally. During travels, on the other hand, I usually use one-day lenses that do not require additional care. In the morning I put on a new pair, which I take off and throw away in the evening before going to bed. Fast, easy and comfortable.

Have you ever had the opportunity to try contact lenses, or are you followers of traditional  glasses? I am curious about your opinions :-)


on the left daily contact lenses/ on the right monthly contact lenses
po lewej jednodniowe soczewki kontaktowe/ po prawej miesięczne soczewki kontaktowe 

czwartek, 25 lipca 2019

Insides/ Wnętrza - Hygge, Wabi sabi, lagom

"Dom to miejsce,
 gdzie dusza rozbiera się do naga.
Dom to miejsce, gdzie można
zdjąć maskę i dać się
domowi pogłaskać po policzku.
Dom nie ocenia, nie rozlicza.
Dom kocha bezwarunkowo i bezinteresownie.
Tylko dom tak kocha
jeśli jest prawdziwym domem." 


"Home is a place,
 where the soul undresses itself to be naked.
Home is a place where you can
take off the mask and give in
at home, caress his cheek.
The house does not judge, does not calculate.
The house loves unconditionally and selflessly.
Only this house loves in this way
if it's a real home. "

Dom to miejsce szczególne w życiu każdego człowieka. Początek, gdzie wszystko się zaczyna. Rodzą się nasze korzenie. To punkt, który kształtuje nas w jednostkowy sposób. Jest podstawą  tego jacy jesteśmy oraz kim będziemy. Ma ogromny wpływ na naszą przyszłą, dorosłą osobowość. Dom to przede wszystkim ludzie. Jednak dom to także miejsce fizyczne złożone z cegieł, betonu, drewna oraz szkła.  Przebywamy w nim sporą część naszego ludzkiego życia, dlatego warto, by jego wnętrze było zgodne z osobowościami ludzi w nim żyjącym.

W świecie, w którym wszystko coraz szybciej biegnie do przodu; warto się niekiedy zatrzymać oraz wyciszyć. Zwyczajnie złapać oddech, zrelaksować się w domowym zaciszu. Dlatego też, zdaniem wielu wygląda naszego domu ma tak duże znaczenie. Dzisiaj chciałabym Was troszęczkę w tej kwestii zainspirować oraz pokazać Wam modne ostatnimi czasy trendy dominujące w tej właśnie kategorii.

***

Home is a special place in the life of every human being. The beginning where everything begins. Our roots are born. This is the point that shapes us in a unitary way. It's  the basis of what we are and who we will be. It has a huge impact on our future of adult personality. The house is primarily people. However, the house is also a physical place made of bricks, concrete, wood and glass. We spend inside them a large part of our human lives, so it's worth keeping its interior in harmony with the personalities of the people who live in it.

In a world where everything is running faster and faster; it is worth to stop from time to time and calm down. Just catch the breath, relax in the privacy of your home. Therefore, in the opinion of many looks of our home is so important. Today I would like to inspire you little bit in this topic and to show you the latest trends that dominate in this category.1. HYGGE

To trend pochodzacy od duńskiego słowa, które najprościej można przetłumaczyć jako tworzenie dookoła siebie takiej miłej, bardzo przyjemnej oraz przyjaznej atmosfery. To takie miejsce w domu, w którym człowiek może się wyciszyć oraz totalnie zrelaksować bez zbędnych rzeczy -    " przeszkadzaczy" dookoła. To przestrzeń, w której być może postawimy duży udekorowany miękkimi poduszkami fotel, na którym wypijemy gorącą czekoladę, a za oświetlenie służyć nam będzie kominek bądź światło świeczek.Wszystko po to  aby było przytulnie, naturalnie oraz nastrojowo. Hygge to trend celebrujący małe rzeczy oraz przyjemności.

This is a trend coming from the Danish word, which can be translated as creating a nice, very pleasant and friendly atmosphere around you. It is a place in a house where a person can calm down and totally relax without unnecessary things - objects around. This is a space where we can put a large armchair decorated with soft pillows, on which we drink hot chocolate, and the lighting will be served by the fireplace or the light of the candles. All this to be cozy, natural and positive moody. Hygge is a trend celebrating small things and pleasures.

Przydatne dodatki/useful accessories:

 


 2. WABI SABI

Styl wywodzacy się z Japonii. Charakteryzujący się prostotą, połączoną z akceptacją niedoskonałości wynikających z upływu czasu. Liczą się tutaj przedmioty z tzw. historią połączone z fakturami takimi jak kamień, cegła, popękane powierzchnie czy też surowe drewno. To przykładowo nowe miejsce, gdzie umieścimy wytarty, stary stół, na którym postawimy piękną, przechowywaną od pokoleń ceramikę,  a na podrapanej ścianie powiesimy makramę. Dzięki temu uzyskamy rodzinną oraz przytulną atmosferę, a nasze mieszkanie bądź dom nabędzie duszy. Trend Wabi sabi ceni sobie asymetrię oraz swobodę.

A style coming from Japan. Characterized by simplicity, combined with the acceptance of imperfections resulting from the passage of time. It counts here items having the so-called history combined with textures such as stone, brick, cracked surfaces or raw wood. This is, for example, a new place where we will put a worn, old table on which we will put beautiful  stored for generations ceramics, and hang a hand-made macram on the scratched wall. Thanks to this we will obtain a family and cozy atmosphere, and our apartment or house will acquire a unique spirit.The Wabi sabi trend appreciates asymmetry and freedom.

Przydatne dodatki/useful accessories:

 


 

3. LAGOM

Wywodzący się z Szwecji styl Lagom to przede wszystkim równowaga, umiar oraz harmonia. 
Wprowadzenie stałych zmian w celu uzyskania stabilizacji. Dominuje tu przede wszystkim 
pewnego rodzaju minimalizm oraz wyeliminowanie wszystkich niepotrzebnych elementów. Styl 
ten mocno związany jest z ekologią. W miejscu tworzonym według zasad Lagom znajdować
powinny się wyłącznie przedmioty praktyczne oraz użytkowe w otoczeniu rzeczy sentymentalnych. 
Nie  powinno zabraknąć tam drewna oraz dużej ilości, najlepiej naturalnego światła. Wskazana 
jest także równowagakolorystyczna.

Originating from Sweden, the Lagom style is primarily balance, moderation and harmony. Introducing
 constant changes to achieve stability. Above all, there is a kind of minimalism and the elimination of 
all unnecessary elements. This style is strongly related to ecology. In the place created according to 
Lagom principles, only practical and functional objects should be found in the environment of 
sentimental things. Should not there is a lack of wood and a lot of it, preferably natural light. The color
 balance is also indicated.

 Przydatne dodatki/useful accessories:
 

 
pictures/zdjecia - source internet

poniedziałek, 22 lipca 2019

OUTFIT - Khaki dress

"Zawsze bierz pod uwagę fakt, 
że możesz się mylić."


"Always take into consideration the fact
that you can be wrong. "


Ludzie to istoty szczególne. Każdy  z nas ma bowiem  swoją, niezwykłą historię. Zajmuje szczególne miejsce na tej planecie. Często jesteśmy przekonani o swojej wyjątkowości. A co za tym idzie, często zdarza nam się być ślepo przekonanymi do swoich racji. Warto brać jednak pod uwagę margines błędu oraz  fakt, iż w pewnych kwestiach możemy się mylić. Nie jesteśmy bowiem doskonali. Mamy prawo popełniać pomyłki; dlatego warto niekiedy przydziać płaszcz pokory, świadomie przyznać się do błędu, a także choć to nie łatwe, przyznać rację drugiej osobie.

Tymczasem zapraszam Was do przejrzenia zdjęć letniej stylizacji na mniej upalne dni. Mam nadzieję,że przypadnie Wam ona do gustu.


***


People are special creatures. Each of us has its own amazing story. It occupies a special place on this planet. We are often convinced of our uniqueness. And thus, often consequently we are blindly convinced of our rights. It is worth taking into account the margin of error and the fact that we can be wrong on some issues. We are not perfect. We have the right to make mistakes; therefore,sometimes it's worth wear the coat of humility, admit that we are wrong and also although the fact it's not easy, to admit the rights to the other person.

In the meantime, I invite you to look at photos of summer outfit on less hot days. I hope that you will like it.

INSPIRATIONS/INSPIRACJE:


 
  
source/ źródło - internet

OUTFIT:

dress/sukienka - Zara
shoes/buty- Venezia
lacy bra /koronkowy stanik - Esotiq