poniedziałek, 30 listopada 2020

Lifestyle - Christmas is coming - Advent calendar/ Nadchodzą Święta - Kalendarz Adwentowy

 "Zupełnie inaczej się na coś czeka

jeśli już teraz się tego jakoś doświadcza"

"Waiting for something in completely different way

if you already experience this somehow at the moment "
Małymi kroczkami zbliża się jeden z moich ulubionych momentów w roku - Święta Bożego Narodzenia. Jednocześnie bardzo lubię sam okres przygotowań: pieczenie pierniczków, dekorowanie mieszkania oraz choinki, zapalanie adwentowych świec, przygotowywanie prezentów dla najbliższych, słuchanie dźwięków piosenek świątecznych w radiu. Jednym z elementów przygotowań do świąt jest także kalendarz adwentowy. Zwykle kupowałam taki tradycyjny z różnymi czekoladkami w środku. W tym roku postanowiłam, że ten czekoladowy zastąpię kosmetycznym. Zdecydowałam się na zakup kalendarza w sklepie Douglas ( internetowo). Wybrałam wersję Xmass Skincare. Zamierzam konsekwentnie jak zawsze każdego dnia aż do Wigilii otwierać jedno okienko dziennie.

Jestem ciekawa w jaki sposób Wy przygotowujecie się do świąt oraz  czy któraś z Was również korzysta z jakiegoś kalendarza adwentowego .One of my favorite moments of the year is approaching in small steps - Christmas. At the same time, I really like the preparation period itself: baking gingerbread cookies, decorating a flat and a Christmas tree, lighting Advent candles, preparing gifts for loved ones, listen the sounds of Christmas songs on the radio. One of the elements of preparation for the holidays is also the Advent calendar. I used to buy a traditional one with different chocolates inside. This year I decided  instead of the chocolate one to buy this one with cosmetics inside. I have bought my calendar in the Douglas store (online). I chose the Xmass Skincare version. As always, I intend to open one window a day until Christmas Eve.


I am curious how you are preparing for Christmas and if any of you also use any Advent calendar.

poniedziałek, 23 listopada 2020

Let's talk - some movie stories about the technology/ kilka filmowych historii o technologii

 "Stało się przeraźliwie oczywiste, 

że technologie wyprzedziły już nasze człowieczeństwo"

/Albert Einstein/


"It has become terribly obvious

that technologies have already surpassed our humanity "

/ Albert Einstein /
Jak część z Was wie jestem totalnym kinomaniakiem. Ostatnio miałam okazję obejrzeć trzy dość nietuzinkowe filmy ( dwa w kinie zanim je jeszcze zamknęli, jeden natomiast w domowym zaciszu). Wszystkie w pewien sposób poruszały wątek różnego rodzaju technologii wpływających na ludzkie życie. Mnie osobiście skłoniły do refleksji nad odpowiedzią na pytanie, w którym momencie kończy się granica zastosowania nowoczesnych rozwiązań nauki oraz technlogii w ludzkim życiu.


 As some of you know, I am a total cinema fan. Recently, I had the opportunity to watch three quite extraordinary films (two in the cinema before the goverment in Poland closed them, and one at home). All of them in some way touched the topic of various types of technologies affecting human life. Personally, they made me reflect on the answer to the question : when does the limit of using modern solutions of science and technology in human life end?

1.     „ LITTLE JOE”, CZYLI OPOWIEŚĆ O ROŚLINIE DAJĄCEJ SZCZĘŚCIE


Kto nie marzy o tym, aby być szczęśliwym. Zakładam, że wszyscy z Was. Z tego samego założenia wychodzi także główna bohaterka filmu – Alice pracująca na co dzień w nowoczesnej korporacji odpowiedzialnej za tworzenie nowych gatunków roślin. Pewnego dnia, dzięki wykraczającym poza etykę pracy połączeniu komórek oraz genów udaje jej się stworzyć niezwykłą roślinę. Każdy z jej właścicieli w zamian za ospowiednia opiekę oraz rozmowę z nią zostanie obdarzony poczuciem szczęścia. Pewnego dnia wbrew polityce firmy kobieta decyduje się zabrać jeden egzemplarz do domu i obdarować nim swojego  syna.  Aby nie spoilerować nie napiszę w kwesti fabuły nic więcej. Zostawię Was tylko z refleksją oraz pytaniem: czy naprawdę poczucie szczęścia, które można kupić; nieważne czy w formie powyżej wspomnianego kwiatu, czy też jakiejkolwiek rzeczy pozwala tak naprawdę, być szczęśliwym, czy jest tylko złudzeniem prawdziwego szczęścia.


 "LITTLE JOE" - THE STORY OF A PLANT GIVING HAPPINESS

Who doesn't dream of being happy. I assume all of you. The main character of the film- Alice also follows the same assumption. She works in a modern corporation responsible for creating new plant species. One day, thanks to a combination of cells and genes beyond the ethics of work, she manages to create an amazing plant. Each of its owners, in return for appropriate care and conversation with them, will be blessed with a sense of happiness. One day, contrary to the company's policy, the woman decides to take one copy of this plant home and give it to her son. In order not to spoil, I will not write anything more about the plot. I will only leave you with reflection and the question: is there really a feeling of happiness that can be bought; no matter if in the form of the above-mentioned flower or any other thing, it really allows you to be happy, or it is just an illusion of true happiness.
2.     „POSSESSOR”, CZYLI OPOWIEŚĆ O TECHNOLOGII ZABÓJCY


Co byś zrobił(a) gdybyś dowiedział się, że ktoś inny ma możliwość posłużenia się Twoim ciałem w celu dokonania zabójstwa. Takim kimś jest właśnie pracujaca w tajnej organizacji Tasya, która na zlecenie bardzo zamożnych klientów zajmuje się likwidacją wskazanych przez nie osób. Nigdy nie czyni tego osobiście. Za to dzięki pomocy nowoczesnej technologii zręcznie manipuluje swoimi wybranymi ludzkimi narzędziami zmuszając je do wykonywania jej niejednokrotnie brutalnych poleceń. Okazuje się jednak, że Colin – kolejne z jej narzędzi do zabijania stawia pewnego rodzaju opór a jednocześnie sama Tasya mimo zawodowego profesjonalizmu przekonuje się, że wszystko ma swoje granice a ona sama jest tylko człowiekiem.


"POSSESSOR", OR A STORY ABOUT KILLER TECHNOLOGY


What would you do if you found out that someone else could use your body to commit murder? This kind of person is Tasya who is working in a secret organization  which, at the request of very wealthy clients, deals with the liquidation of people indicated by them. She never does it in person. On the other hand, thanks to the help of modern technology, she skillfully manipulates her selected human tools, forcing them to follow her, making often brutal commands. It turns out, however, that Colin - another of her killing tools, puts up some kind of resistance and at the same time Tasya herself, despite her professionalism, finds out that everything has its limits and after all she is only human being.

 


3.     „ANTIVIRAL”, CZYLI OPOWIEŚĆ O OBSESJI

Czy miłość do celebryty może mieć granice? Do czego zdolny byłby człowiek, aby być bliżej swojego idola? Na te pytania z pewnością zna odpowiedź Syd March – pracownik luksusowej kliniki sprzedającej wirusy pobrane od zakażonych gwiazd. Wprowadza nas on do świata, w którym ciało ludzkie staje się towarem, który każdy kto dysponuje odpowiednią gotówką może je nabyć. Obsesyjni fani są bowiem gotowi na wszystko, aby choć w najmniejszym stopniu być bliżej swoich ukochanych idoli. Główny bohater poza standartową działalnością zajmuje się także nielegalnym przemytem próbek wirusów gwiazd dostarczając je podejrzanym organizacjom działającym w ramach czarnego rynku. Pewnego dnia Syd sam zaraża się chorobą, która przyczyniła się do śmierci uwielbianej przez miliony Hannah Geist. Przez to sam staje się niezwykle cennym nabytkiem dla wielbicieli celebrytki oraz kolekcjonerów. Film Cronenberga pokazuje nam świat, w którym media na wszystkie sposoby manipulują odbiorcą do tego stopnia,że gotów jest on zaryzkować własne zdrowie a nawet życie, by być jak najbliżej ukochanej gwiazy. Jednocześnie zmusza nas do refleksji nad światem, w którym sami obecnie żyjemy gdzie celebryci za wszelką cenę starają się sprzedać nam różnego typu artykuły, abyśmy choć w ten sposób byli cząstką ich świata.


"ANTIVIRAL", OR A STORY ABOUT OBSESSION

Can love for a celebrity have limits? What would a man be able to be closer to his idol? These questions are certainly answered by Syd March, an employee of a luxury clinic selling viruses taken from infected stars. He introduces us to a world where the human body becomes a ware that anyone with the appropriate cash can buy. Obsessive fans are ready to do anything to be closer to their beloved idols. The main character, in addition to his standard activities, also deals with the illegal smuggling of star virus samples, delivering them to suspicious organizations operating on the black market. One day, Syd has been infected  some kind of  disease which contributed to the death of loved by millions Hannah Geist by himself. As a result, he becomes an extremely valuable asset for lovers of celebrities and collectors. Cronenberg's film shows us a world in which the media manipulate the viewer in all possible ways to such an extent that the viewer is ready to risk his own health and even life in order to be as close to his beloved star as possible. At the same time, it forces us to reflect on the world in which we ourselves live today, where celebrities try to sell us various types of articles at all costs, so that we could be a part of their world.

photos : intenetponiedziałek, 16 listopada 2020

Kultura/Culture - BOOKS October 2020/ Książki październik 2020

 "Za każdym razem, gdy książka trafia w kolejne ręce,

 za każdym razem, gdy ktoś wodzi

 po jej stronach wzrokiem,

 z każdym nowym czytelnikiem jej duch 

odradza się i staje się coraz silniejszy."

"Every time a book goes into new hands,

every time someone leads you

on its sides with eyes,

with each new reader its spirit

it is reborn and it becomes stronger and stronger. "Jesienne miesiące, jak już  kiedyś wspomniałam, to miesiące podczas których uwielbiam zaszyć się gdzieś w mieszkaniu z  książką oraz gorąca herbatą. Gdy za oknem króluje plucha, chmury i deszcz to właśnie świat literatury pozwala mi choć na chwilę oderwać się od tej szarości zabierając mnie do totalnie różnych, niekiedy nawet nieistniejących  miejsc. W trakcie czytania, jeśli narracja jest pierwszoosobowa, często zdarza mi się utożsamiać z głównym bohaterem ( nawet jeśli jest on totalnie inny niż ja). Wejść w jego skórę oraz przeżywać jego przygody, rozterki, radości oraz smutki. Wielokrotnie podczas czytania  zdarzało mi się publicznie głośno śmiać lub płakać. Jestem ciekawa czy Wam również często udaje się tak mocno zagłębić w świat książek, przeżywać je oraz utożsamiać się z jej bohaterami.

A tymczasem zapraszam na przegląd książek, które udało mi się przeczytać w październiku.


***

Fall months, as I mentioned before, are the months when I love to hide somewhere in my apartment with a book and hot tea. When behind the window is flooded with clouds and rain, it is the world of literature that allows me to go away from this grayness for a moment, taking me to completely different, sometimes even non-existent places. During reading, if the narrative is first-person, I often identify with the main character (even if he/she is totally different from me). I get into his/her skin and experience his/her adventures, dilemmas, joys and sorrows. Many times while reading, I have laughed or cried out loud in public. I am curious if you also often manage to delve so deeply into the world of books, experience them and identify with its heroes.

In the meantime, I invite you to the review of the books I was able to read in October.


1. Arcangelo Badolati  "Kulisy Ndranghety. Profil najgroźniejszej mafii na świecie" 6/10

Od wielu lat ( zaczęło się jak przeczytałam słynnego Ojca Chrzestnego) interesuję się tematyką mafii ( w szczególności mafii włoskiej), dlatego, gdy odkryłam tę pozycję wiedziałam, że musze ja przeczytać.  Autor książki w rzetelny sposób pokazuje nam kulisy jednej z najgroźniejszych mafii świata N’dranghety.  Przedstawia profil organizacji, jej członków a także opisuje życie oraz rolę jaką odegrały w niej kobiety. W książce znajduje się także wiele informacji na temat działalności N’dranghety w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie a nawet Australii. Widać, że autor przed napisaniem tej pozycji spędził dziesiątki godzin zapoznając się z dokumentacją sądową oraz procesową. Książka ta to zdecydowanie literatura faktu i raczej do gustu przypadnie do gustu wyłącznie tym, którzy taką tematyka się interesują.

For many years (it started when I read the famous Godfather) I have been interested in the subject of the mafia (in particular the Italian mafia), so when I discovered this book, I knew I had to read it. The author of the book honestly shows us the backstage of one of the most dangerous mafia in the world, N'drangheta. It presents the profile of the organization, its members and describes the life and role that women played in it. The book also contains a lot of information about the activities of N'drangheta in the United States, Canada and even Australia. You can see that the author spent tens of hours reading the court and trial documentation before writing this item. This book is definitely non-fiction and will only be enjoyed by those who are interested in this subject.


2. Krzysztof Domaradzki "Sprzedawca" / "The Seller" 8/10

Tytułowy sprzedawca, czyli Kacper Berger to młody inteligentny, błyskotliwy, ambitny, bogaty, przystojny dobrze prezentujący mężczyzna. Życie poświęca pracy, która uwielbia. Kacper Berger ma jednak  także drugie oblicze – przebiegłego manipulanta gotowego dla kariery zrobić wszystko oraz psychopaty uwielbiającego dręczyć kobiety. Idealne w jego mniemaniu życie zostaje jednak zakłócone w momencie, gdy na jego ślad trafia uparta komisarz Maria Falk oraz inspektor Oleg Gusiew.

Książka ta to kryminał raczej nietuzinkowy. Wątek kryminalny bowiem przeplata się w niej z opowieścią ukazującą mroczne strony oraz zakamarki biznesu. Doskonale pokazuje do czego może prowadzić niezdrowa ambicja i dążenie do celu po przysłowiowych trupach. Mimo bardzo antypatycznej postaci głównego bohatera książkę przeczytałam z wielkim zainteresowaniem.

The title seller, i.e. Kacper Berger, is a young, intelligent, brilliant, ambitious, rich, good-looking man. Life devotes to work that he loves. However, Kacper Berger also has a second face - a cunning manipulator ready to do anything for a career and a psychopath who loves tormenting women. However, his ideal life is disrupted when stubborn Commissioner Maria Falk and Inspector Oleg Gusev follow his trail.

This book is a rather extraordinary crime story. The crime story is intertwined with a story showing the dark sides and nooks and crannies of the business. It perfectly shows what unhealthy ambition and go to the goal by playing hardball. Despite the very unpleasant of the main character, I read the book with great interest.
3. Daniel Wołyniec "Man size"8/10

„Man  size” – to pozycja jak zresztą  sam tytuł wskazuje 😉 nietuzinkowa. Pierwsze co od razu rzuca się tutaj w oczy to swobodna, trochę taka kumpelska narracja, w której nie brakuje jak na Polaka w Stanach przystało wtrąceń oraz zwrotów w rodzimym języku Donalda Trumpa, co osobiście mi się podobało, gdyż nadawało to narracji specyficzny styl. Główny bohater powieści zwany przez amerykańskich przyjaciół Dannym zlatuje do wymarzonej Ameryki w celu zrealizowania konkretnego marzenia, którym jest zostanie cenionym scenopisarzem. Jednak jak to z marzeniami bywa, bo zderzeniu z rzeczywistością zmieniają one realnie swój kształt i w ten oto sposób nasz uroczy bohater wkracza na ścieżkę filmu jednak w zupełnie odmienny sposób niż to sobie wymarzył. To przypadek sprawia, że w końcu po licznych odmowach Dan dostaje zlecenie, ale nie jako scenarzysta, tylko jako movie extras  w filmie pornograficznym, No cóż jak to mówią „uważaj o czym marzysz bo może się spełnić „😉. W taki oto sposób wraz z głównym bohaterem poznajemy zakamarki oraz kulisy branży filmów dla dorosłych, a dzieje się tam naprawdę sporo. Książka ta jednak oprócz rozrywki zmusza nas do refleksji nad kwestią pornografii, którą każdy oglądający odbiera nieco inaczej.

Książkę bardzo polecam, bo przedstawia niezwykle interesujący temat podany z dawką humoru jak i refleksji, a głównego bohatera naprawdę nie sposób nie polubić. Autorowi chciałabym podziękować za egzemplarz książki, który naprawdę dostarczył mi rozrywki na bardzo przyzwoitym poziomie.

"Man size" - this item, as the title itself suggests, is 😉 extraordinary. The first thing that immediately conspicuous  here is the buddy,relaxed, a bit familiar narrative, in which, as befits a Pole in the States, there are many inclusions and phrases in the native language of Donald Trump, what  I personally liked because it gave the narrative a specific style. The main character of the novel, called by American friends Danny, flies to his dream America in order to realize a specific dream, which for him is  to become a valued screenwriter. However, as it happens with dreams, because when they collide with reality, they really change their shape and this is how our charming hero enters on the film's path, but in a completely different way than he dreamed of. It is a coincidence that, after numerous refusals, Dan gets a job, but not as a screenwriter, but as a movie extras in a pornographic film. Well, as they say, "be careful what you dream about because it can come true". This is how, together with the main character, we get to know the nooks and crannies of the adult film industry, and there is a lot going on there. However, this book, apart from entertainment, forces us to reflect on the issue of pornography, which each viewer receives slightly differently.

I highly recommend the book because it presents an extremely interesting topic with a dose of humor and reflection, and it is impossible not to like the main character. I would like to thank the author for the copy of the book, which really provided me a very decent level of entertainment.4. Jenna Jameson, Neil Strauss "Jak kochać się jak gwiazda porno.Opowieść ku przestrodze."/ "How to make love like a porn star. A cautionary tale" 7/10

Niezbyt często ostatnimi czasy sięgam po książki biograficzne. Tę pozycję podrzucił mi przyjaciel. I przyznaję, że czytało się ją  z dużym zainteresowaniem. Jenna Jameson to znana wielu osobom światowej sławy gwiazda filmów dla dorosłych, zatem jak zapewne się domyślacie w książce nie brakuje pikantnych historii oraz skandali branży erotycznej. W pozycji tej jednak oprócz Jenny Jameson- modelki oraz aktorki porno, poznajemy także jej drugie prywatne, niekiedy pełne traumatycznych przeżyć oblicze, które doprowadziło ją z czasem na sam szczyt.  Myślę, że ta książka przypadnie do gustu fanom dobrze oraz ciekawie napisanych biografii.

Recently, I haven't read  biographical books. This one I borrow my friend. And I admit that I read them  with great interest. Jenna Jameson is a world famous adult movie star known to many people, so as you probably guessed, the book does not lack spicy stories and scandals of the erotic industry. Hover,  in this position apart from Jenny Jameson - a model and porn actress, we also get to know her  private, sometimes full of traumatic experiences second face, which led her to the top over time. I think this book will appeal to fans of well-written biographies.
5. Rob Hart "Magazyn"/ "Warehouse"7/10

„Magazyn” Roba Harta to kolejny niekonwencjonalny thriller, który miałam przyjemność przeczytać w tym miesiącu. Akcja tej powieści rozgrywa się w przyszłości, w której niemalże cały amerykański handel przejęła gigantyczna firma zwana Chmurą. Potrafi ona dzięki tysiącom zatrudnionych na różnych stanowiskach pracowników sprawić, że w błyskawicznym czasie każdy otrzyma upragniony towar. Chmura to nie tylko ogromne, pełne towaru magazyny, ale także wysoko rozwinięta struktura zapewniająca wszystkim, których zatrudni opiekę medyczną, mieszkanie socjalne na jej terytorium oraz centrum rozrywki, w których można zasmakować Chmurburgerów.  Życie w Chmurze poznajemy dzięki opowieści trzech głównych bohaterów: Gibsonowi -twórcy chmury oraz Paxtonowi i  Zinnie – dwójce zatrudnionych w szeregach firmy pracowników.

Książka porusza ciekawy problem postrzegania człowieka jako produktu, trybiku w maszynerii, który gotów jest na utratę siebie oraz swojej wolności, by wrzucić się w wir niekiedy monotonnej oraz ciężkiej pracy.


Rob Hart's Magazine "Warehouse" is another unconventional thriller I had the pleasure to read  this month. The action of this novel takes place in the future, in which almost all of the American trade was taken over by a giant company called Cloud. Thanks to thousands of employees in various positions, it is able to make everyone receive the desired goods on time. Cloud is not only huge, full of goods warehouses, but also a highly developed structure that provides all those employed with medical care, a social housing on its territory and an entertainment center where you can taste  Cloudsburgers.  We get to know life in the Cloud thanks to the stories of three main characters: Gibson - the creator of the cloud, and Paxton and Zinna - two employees of the company.

The book touches upon the interesting problem of perceiving a human being as a product, a cog in a machinery that is ready to lose itself and its freedom to throw itself into a whirlwind of sometimes monotonous and hard work.
pictures: internet

poniedziałek, 9 listopada 2020

Controversial Tourism/ Turystyka kontrowersyjna - Kowloon Walled City - miasto ciemności/ City of Darkness

 "Ludzie tworzą miejsca, 

a miejsce tworzy ludzi."

John Green

"People create places

and the place creates people. "

John GreenW czerwcu 1898 roku Brytyjczycy zaczęli dzierżawić od Chin część Honk Kongu. W umowie znalazła się między innymi mała wioska Kowloon. Po pewnym czasie jednak wróciła ona z powrotem do Chińczyków, którzy chcieli tam utworzyć chińską placówkę mającą pilnować interesów obu stron. Ten pomysł nie sposobał się Brytyjczykom, którzy zaczęli domgać sie zwrotu wioski na którą zoorgonanizowali najazd. Jej mieszkańcy jednak w porę zdążyli się z niej ewakuować. Stopniowo puste miejsce zaczęli osiedlać nielegalni imigranci. To dało początek miastu nazwanego Hak Nam – Miasto ciemności.

In June 1898, the British began leasing parts of Honk Kong from China. The contract included the small village of Kowloon. After some time, however, it returned back to the Chinese, who wanted to create a Chinese instition there to guard the interests of both sides. This idea did not bother the British, who began to demand the return of the village they had organized the invasion. Its inhabitants, however, managed to evacuate in time. Gradually, illegal immigrants began to settle in the empty space. This gave rise to a city called Hak Nam - City of Darkness.
Brytyjczycy podejmowali próby usunięcia niechcianych mieszkańców jednak zakończyły sie one niepowodzeniem. Zostało ono pozostawione samo sobie, zakazano nawet pojawiania sie w nim policji, dlatego też szybko stało się ono idealnym terytorium dla wzselkiej nielegalnej działalności.

The British tried to remove the unwanted inhabitants, but they were unsuccessful. Kowloon was left to itself, even forbidden by the police, and therefore quickly became an ideal territory for all kinds of illegal activities.
Mieszkańców stopniowo przybywało, co ze względu na mocno ograniczony teren stanowiło problem. Dlatego też zaczęto dobudowywać kolejne domy na dachach istniejących już budynków. W ten oto sposób zaczął powstawać dziwny miejski twór, który do 1992 roku był najbardziej zagęszczonym miejscem na ziemi. W szczytowym momencie na powierzchni wielkości czterech boisk piłkarskich mieszkało ponad 50000 ludzi.

The number of inhabitants was gradually increasing, which was a problem due to the limited terrain. Therefore, new houses were added to the roofs of the existing buildings. In this way, a strange urban formation began to emerge, which until 1992 was the most dense place on earth. At its peak, over 50,000 people lived on an area the size of four soccer fields.Niedaleko Kowloon znjadowało się lotnisko, dlatego miasto rozrastało się wyłacznie w górę. Budynki mogły osiągać maksymalnie wysokość 14 kondygnacji. Miasto było niesamowicie ciasne, ciemne oraz brudne. Po ulicach poniewaz brakowało utylizacji śmieci wszędzie biegały karaluchy oraz szczury. W tych warunkach na parterowych kondygnacjach powstawały małe fabryki produkujace makaron czy kulki rybne, chętnie ze względu na cenę kupowane przez ekskluzywne restauracje, które przymykały oko na warunki higieniczne, w których one powstawały.

There was an airport near Kowloon, so the town only grew upwards. The buildings could have a maximum height of 14 floors. The city was incredibly tight, dark and dirty. Cockroaches and rats were running around the streets because there was no waste disposal. Under these conditions, were built on the ground floors small factories producing pasta or fish balls eagerly bought by exclusive restaurants because of the price, which turned a blind eye to the hygienic conditions in which they were created.

W mieście było tylko 8 ujęć wody. Mieszkańcy na co dzień zwykle egzystowali  całymi rodzinami na 4m2. Bez bieżacej wody oraz światła. Część mieszkańców nielegalnie podłączała się do źródeł elektryczności. W mieszkaniach najczęściej było tylko jedno łóżko, na którym spano zmianami, było to możliwe, gdyż spora część lokatorów pracowała siedem sni w tygodniu po 12 godzin.

There were only 8 water intakes in the city. Residents usually lived with whole families on 4m2. No running water or light. Some residents illegally connected to electricity sources. Usually, there was only one bed in the flats, on which shifts were made, it was possible because many tenants worked seven days a week for 12 hours.


Nikt z zewnątrz specjalnie się tam nie zbliżał, gdyż miasto kierowało sie własnymi regułami. Powstawały triady, które walczyły o wpływy w Kowloon. Na szeroką skalę rozwijał się hazard, handel narkotykami oraz prostytucja. Jednak większą część mieszkańców miasta stanowili zwykli ludzie, którzy starali sie wszelkimi sposobami przeżyć w warunkach , w których przyszło im żyć. Stopniowo zakładali oni szkoły, fabryki, jadłodajnie. Powstawały nawet zakłady opieki medycznej oraz najtańsze w całym kraju nielegalne, nielicencjonowane usługi dentystyczne, z których często korzystali także mieszkańy spoza miasta.

Nobody from the outside approached it especially because the city had its own rules. Triads arose that fought for influence in Kowloon. Gambling, drug trafficking and prostitution developed on a large scale. However, the majority of the city's inhabitants were ordinary people who tried by all means to survive in the conditions in which they lived. They gradually established schools, factories, and eateries. Even medical care facilities and the cheapest, illegal, unlicensed dental services in the whole country, which were often used also by apartments outside the city, were established.Starano się wypełnić każdy wolny teren pozostawiając jedynie małe przesmyki, które tworzyły labirynt tuneli oraz korytarzy, do których nie docierały promienie słońce. W końcu lat 80-tych władze podjęły decyzję o zburzeniu miasta co nastąpiło w roku 1992. Dziś w jego miejscu znajduje się park, w którym możecie znaleźć fundamenty kliku budynków oraz bramę z napisem „Kowloon Walled City”.

Efforts were made to fill every free area here, leaving only small passages that formed a labyrinth of tunnels and corridors that could not be reached by the sun's rays. In the late 1980s, the authorities decided to demolish the city, whichfinally took place in 1992. Today there is a park in its place, where you can find the foundations of several buildings and a gate with the inscription "Kowloon Walled City".


Miasto to stało się miejscem kultowym. Nakręcono w nim między innymi film „Krwawy sport” Z Jean Claude- van Dammem. Ponadto w 2009 roku powstało centrum gier Kawasaki Warehouse, które w niezwykły sposób oddaje klimat zburzonego miasta ciemności.

The city has become a cult place. Among others, the film "Bloody Sport" With Jean Claude-van Damm was shot there. In addition, in 2009 was created the Kawasaki Warehouse game center,which in an unusual way reflects the atmosphere of the ruined city of darkness.

Kowloon today  as a beautiful park. Kowloon dzisiaj jako piękny park

poniedziałek, 2 listopada 2020

TRAVELS - PORTUGAL- OBIDOS part 2

“Travel makes one modest.

 You see what a tiny place 

you occupy in the world.” – Gustave Flaubert 


„Podróż sprawia, że jest się skromnym. 

Widzisz, jakie małe miejsce

 zajmujesz na świecie ”. - Gustave FlaubertJak wspomniałam w poprzednim poście z serii;  podróże z małymi dziećmi w trakcie pandemi są nieco bardziej skomplikowane logistycznie. Jednak wciąż  przy dobrej organizacji są one zdecydowanie możliwe. Dzięki temu udało nam się zoorganizować wyprawę do oddalonego od Praia Del Rey małego średniowiecznego miasteczka Obidos. Jest ono położone w dystrykcie Leiria. Otoczone zamkowym murem, wypełnione  urokliwymi domkami, wąskimi uliczkami, w których można spróbować miejscowych smakołyków czy wina lub kupić pamiątki z podróży. Zresztą zobaczcie sami. Zapraszam Was w wirtualną zdjęciową podróż :-)

As I mentioned in the previous post in the series; Traveling with small children during a pandemic is somewhat more logistically complicated. Still, with good organization, it is definitely possible. Thanks to this, we were able to organize a trip to the small medieval town - Obidos, away about half an hour by car  from Praia Del Rey. It is located in the Leiria district. Surrounded by a castle wall, filled with charming houses, narrow streets where you can try local delicacies or wine or buy travel souvenirs. Anyway, see  them for yourself. I invite you on a virtual photo journey :-)
Typowa uliczka Obidos/ Typical Obidos streetLocal wine store/ lokalny sklep z winem

Charakterstyczne dla Portugali Azulejos / typical for Portugal - Azulejos


I znów słynne azulejos/ And again famous azulejosLokalny sklep i obowiązkowo lokalny kot/ Local shop and of course local cat around

I jak na średniowieczne miasto przystało jest i zamek/ And as befits a medieval city, there is also a castle