poniedziałek, 24 sierpnia 2020

Turystyka kontrowersyjna /Controversial tourism - Vele di Scampia Naples/ Neapol

 "Zobaczyć Neapol i umrzeć"

" See Naples and die"Dzisiaj w naszej serii przenosimy się do Neapolu. Opowiem Wam o dzielnicy zwanej Scampia, której jak mówił mi mój kolega pochodzący z tego miasta, unikaja nawet sami jej mieszkańcy. To własnie tutaj  na przełomie lat 60-tych oraz 70 -tych powstały słynne Vele, czyli Żagle. Zostały ono zaprojektowane przez Franza Di Salvo i stanowiły  kompleks 7 modernistycznych 15-piętrowych bloków. Swoim wyglądem przypominały żaglowce i stąd właśnie pochodz ich nazwa. 

Today in our series we are moving to Naples. I will tell you about a district called Scampia, which, as my friend coming from that city told me, is avoided even by its inhabitants. It is here at the turn of the 60s and 70s the famous Vele, or Sails, were created. It was designed by Franz Di Salvo and was a complex of 7 modernist 15-story blocks. They resembled sailing ships and that is where their name comes from.Początkowo miały one być obiektem modernistycznej utopii, z biegiem jednak lat okazało się, że nowoczesna jak na tamte czasy architektura, w której system przejść i kładek został  skonstruowany w formie narastających tarasowo licznych balkonów stawał się stopniowo gettem oraz idealnym punktem dla neapolitańskiej Camorry. Taka zaprojektowana przestrzeń miała na celu sprzyjać zaciśnianiu się sąsiedzkich więzi, jednak w ostateczności stała sie niezwykle korzystna dla rozwoju przestępczości.

Słynne Vele miały być nowoczesnym przedmieściem a ich infrastuktura ( w dzielnicy znajdowała się stacja metra, park) miała być przyjzna  lokatorom i sprzyjać integracji społecznej. W słynnych wieżowcach planowano zapewnić warunki dla około  70 000  mieszkańców Neapolu. Jednak ich faktyczna liczba nigdy nie została zmierzona.

Initially, they were to be the object of a modernist utopia, but over the years it turned out that the modern architecture of those times, in which the system of passages and footbridges was constructed in the form of numerous terraced balconies, gradually became a ghetto and an ideal point for the Neapolitan Camorra. Such designed space was designed to the tightening of neighborly ties, but ultimately it became extremely beneficial for the development of crime.

The famous Vele was to be a modern suburb and their infrastructure (there was an underground station and a park in the district) was to be friendly to tenants and foster social integration. In the famous skyscrapers, it was planned to provide conditions for some 70,000 inhabitants of Naples. However, their actual number has never been measured.Początki degredacji osiedla przypadły na rok 1980, w którym trzęsienie ziemi pozbawiło dachu nad głową wielu mieszkańców tego rejonu, i których stopniowo zaczęto własnie przesiedlać do „Żaglowców”. Wiele  z tamtejszych mieszkań zajmowanych było wówczas nielegalnie. Bieda a także brak perspektyw oraz pracy sprawiły, że wielu mieszkańców zeszło na drogę przestępczości. Działalności tej, jak już wcześniej wspomniałam, sprzyjała właśnie chrakterstyczna urbanistyka osiedla. Pośród licznych zakamarków, oraz labiryntu tarasowych klatek schodowych, można było bez żadnych wiekszych problemów handlować narkotykami. Dzięki temu teren ten przęjeła słynna Camorra i klan Di Lauro, który kontrolował w czasach swej świetności handel narkotykami w całej dzielnicy. Przez bardzo długi czas w Sciampii brakowało posterunku policji ( powstał on dopiero w 1987 roku

 

The beginnings of the estate's degradation date back to 1980, when the earthquake deprived many inhabitants of this area of their homes and they began to be resettled to "Vele". Many of the local flats were illegally occupied at that time. Poverty and also the lack of prospects and jobs meant that many inhabitants turned to crime. As I mentioned earlier, this activity was favored by the characteristic urban planning of the estate. Among the numerous nooks and crannies and the labyrinth of terraced staircases, it was possible to trade drugs without any major problems. Thanks to this, the area was taken over by the famous Camorra and the Di Lauro clan, which during those days controlled drug trafficking throughout the district. For a very long time, there was no police station in Sciampia (it was only established in 1987Z upływem czasu piękne żaglowce zmieniły się we wraki. W wielu oknach były zbite szyby, ściany pokrywały liczne grafitti a klatki schodowe regurlanie dewastowano. Do tego wszystkiego wszędzie było mnóstwo śmieci. Na chodnikach, w pewnych punktach natomiast pojawiały sie duże, metalowe bramy, które w razie ewentualnych nalotów karabinierów, miały zablokować przejścia.  Część mieszkań po wyprowadzajacych sie z osiedla lokatorów zaczęli zajmować bezdomni oraz narkomani, jednak  pośrod nich wciąż żyli zwykli ludzie.

Over time, the beautiful sailing ships turned into wrecks. Many of the windows had broken glass, the walls were covered with numerous graffiti and the staircases were destroyed in a regularly. On top of that, there was a lot of garbage everywhere. On the sidewalks, at certain points they have appeared  large metal gates - they were some kind of protection in the event of possible raids by carabinieri. Some of the flats left by moving out tenants of the estate began to be occupied by the homeless and drug addicts, but among them there were still living ordinary people.

Świat poznał historię Vele di Scampia dzięki pisarzowi Roberto Saviano i jego słynnej książce Gomorra na bazie której powstał film oraz serial telewizyjny. Potwierdzają one tylko złą sławę tego miejsca.


The world got to know the history of Vele di Scampia thanks to the writer Roberto Saviano and his famous book Gomorra, on the basis of which the film and TV series were created. They only confirm the bad reputation of this place.


Ostatecznie po wielu latach władze miasta w końcu się poddały i postanowiły zmienić architekturę osiedla. Lokatorzy zostali przeniesieni do nowych mieszkań, po czym  rozpoczęto akcję wyburzanie osiedla. Pierwszy budynek został zburzony w latach 90-tych. W marcu 2020 zniknęły dwa kolejne z nich. W ich miejscu władze obiecały zbudować nowe osiedle, które tym razem będzie dostosowane do potrzeb lokatorów. Część mieszkańców jednak bardzo przeżywa te wydarzenia i protestuje przed wyburzaniem pozostałych budynków.

Ja natomiast żałuję, że kolejna piękna utopijna idea niestety nie spełniła oczekiwań ....


Eventually, after many years, the city authorities finally gave up and decided to change the architecture of the estate. The tenants were moved to new apartments, and the demolition of the estate began. The first building was demolished in the 90's. Two more of them disappeared in March 2020. In their place, the authorities promised to build a new housing estate, which this time will be adapted to the needs of the tenants. Some residents, however, are very sad about these events and protest against the demolition of the remaining buildings.

However, I regret that another beautiful "utopian" idea, unfortunately, did not live up to expectations ...photos: internet

wtorek, 18 sierpnia 2020

Culture/ Kultura - July 2020/Lipiec 2020

 „Za książką kryje się autor. 

Jego pisanie jest więc zawsze listem do czytelnika. 

Piszemy zazwyczaj listy do przyjaciół. 

Książka jest listem autora do przyjaciela.”

“There is an author behind the book.

So his/her writing is always a letter to the reader.

We usually write letters to friends.

The book is the author's letter to a friend. " 

Książki, jak napisał kiedyś Iwaszkiewicz, to listy napisane przez pisarzy do czytelników. Każdy opowiada inną oraz wyjątkową historię. Każdego miesiąca żałuję, że tych wyjątkowych „listów” nie przeczytałam więcej. Tymczasem zapraszam Was na krótki przegląd tych, które udało mi się przeczytać w tym miesiącu. 

Books, as Iwaszkiewicz once wrote, are letters written by writers to readers. Everyone tells a different and unique story. Every month I wish I had read more of these unique "letters". In the meantime, I invite you to a brief overview of the ones I was able to read this month.


1. Maxime Chattam " Plugawy Spisek" / "L'appeal du neant 8/10


Cała Francja żyje serią licznych, okrutnych morderstw. Żandarmeria, nie mogąc złapać sprawców tych brutalnych zbrodnii prosi o pomoc emerytowanego kryminologa Richarda Mikelisa, który dołącza do ekipy policjantów pracujących nad tą sprawą. Liczba morderstw jednak z dnia na dzień drastycznie sie zwiększa, a jedynym co łączy ofiary jest symbol *e wyryty na ciałach ofiar lub namalowany w ich pobliżu. Książka zaskakuje zarówno swoim zakończeniem jak i całą fabułą – niesamowicie buduje napięcie zmierzając do zaskakującego i brutalnego   finału .

The whole France is living on a series of numerous cruel murders. Unable to catch the perpetrators of these brutal crimes, Gendarmerie asks for help a retired criminologist Richard Mikelis, who joins to the team of policemen working on this case. The number of murders, however, is increasing drastically every day, and the only thing that unites the victims is the symbol * e engraved on the bodies of the victims or painted near them. The book surprises with both its ending and the whole story - it builds the tension incredibly, leading to the surprising and brutal finale.

2. Remigiusz Mróz "Lot 202" 7/10

Ta książka to mój pierwszy wysłuchany audiobook. Jego fabuła skupia się wokół porwanego z lotniska Okęcie w Warszawie samolotu z premierem Polski na pokładzie. Zwyczajny, trwający kilka godzin dzięki grupie terrorystów zmienia się w koszmar. Tymczasem wszystkie służby w kraju robią co mogą, aby powstrzymać sprawców i uratować pasażerów. Niestety jedyny trop prowadzi do znalezionego martwego ciała młodego mężczyzny...  Przyznaję, że książkę dzięki trafnemu doborowi aktorów słuchałam z dużą przyjemnością.

 This book is my first audiobook . Its plot focuses on the plane with the Polish prime minister on board hijacked from the Okęcie airport in Warsaw. Normal, lasting several hours thanks to a group of terrorists turns into a nightmare. Meanwhile, all the services in the country are doing what they can to stop the perpetrators and save passengers of the plane. Unfortunately, the only clue leads to the dead body of a young man ....I admit that I listened to the book with great pleasure thanks to the right choice of actors.3. Alicja Sinicka "Obserwatorka"

W dzieciństwie Iza oraz Arek byli przyjaciółmi. Mimo, iż pochodzili z dwóch różnych światów wychowali się na tym samym podwórku. Z upływem lat ich relacja jednak zanikła.

Po latach oboje spotykają się na izbie przyjęć szpitala, w którym Arek Milski pracuje jako lekarz. Z trudem rozpoznaje on w pacjentce swoją dawną ukochaną przyjaciółkę. Ich dawna relacja ożywa. A z upływem czasu, ku niezadowoleniu wielu bliskich osób Iza i Arek zostają parą. To właśnie przyjaciółka z dzieciństwa sprawia, że doktor Milski po śmierci swojej byłej partnerki układa sobie życie na nowo. Tymczasem Iza dostaje niepokojące wiadomości na Facebooku, a wszystko wskazuje na to, że śmierć  byłej ukochanej Arka nie była tylko nieszczęśliwym wypadkiem.

Nowa powieść Alicji Sinickiej obfituje w liczne zwroty akcji i zaskakuje czytelnika swym zakończeniem.


In childhood, Iza and Arek were friends. Although they came from two different worlds, they grew up in the same yard. Over the years, however, their relationship faded away.

After years they both meet at the ER of the hospital where Arek Milski works as a doctor. He hardly recognizes his former beloved friend in the patient. Their old relationship reappears. And over time, to the dissatisfaction of many relatives, Iza and Arek become a couple. It is a childhood friend makes that Dr. Milski rebuild his life after the death of his ex-partner. Meanwhile, Iza receives disturbing messages on Facebook, and all indications are that the death of the former beloved Arek was not only an accident.

Alicja Sinicka's new novel is full of twists and turns and surprises the reader with its ending.
4. Marcel Moss "Pokaż mi"

Ostatnia z propozycji to powieść polskiego pisarza piszącego pod pseudonimem Marcel Moss. Głowny bohater – Łukasz, za namową najlepszego przyjaciela rejestruje się w randkowej aplikacji „Pokaż mi”. Jej użytkownicy rywalizują między sobą o względy niejakiej Królowej. Każdy uczestnik, który chce wygrać główną nagrodę zobowiązany jest do wykonywania coraz to śmielszych zadań erotycznych. Początkowo sceptycznie nastawiony do aplikacji Łukasz coraz bardziej angażuje się w wirtualną znajomość, co sprawia, iż pewnego dnia zostaje uwikłany w kryminalną intrygę.

Niezwykle interesująca fabuła, ciekawie nakreślone postacie oraz niezwykle zaskakujące zakończenie sprawia,że książkę czyta się błyskawicznie.


The last of the proposals is a novel by a Polish writer writing alias Marcel Moss. The main character - Łukasz, at the urging of his best friend, registers in the dating application  "Show me".   Its users compete with each other for the favor of a certain Queen. Each participant who wants to win the main prize is obliged to make more and more daring erotic tasks. Initially skeptical about the application, Łukasz becomes more and more involved in virtual familarity, which means that one day he becomes involved in a criminal intrigue.

Extremely interesting plot, interestingly drawn characters and an extremely surprising ending make the book  is fantastic.


pictures: internet


poniedziałek, 10 sierpnia 2020

Travels - 5 amazing places of the world / 5 niezwykłych miejsc na świecie

„Zwykłe miejsca potrafią nieść 

ze sobą niezwykłe wspomnienia”


"Ordinary places can carry 

extraordinary memories"Świat, który nas otacza pełen jest pięknych oraz niezwykłych miejsc. To przyroda wykreowała jedne z najpiękniejszych i  najbardziej niezwykłych cudów, które możemy oglądać. Dzisiaj chciałabym zaprezentować Wam pięć  z nich. No to zaczynamy :

The world that surrounds us is full of beautiful and unusual places. The nature created some of the most beautiful and extraordinary wonders that we can admire. Today I would like to present you five of them. So let's begin :


1. KRWAWY WODOSPAD/BLEEDING WATERFALL

Ten niezwykły wodospad znajduje się na Antarktydzie. Jego woda swoją niezwykłą barwę zawdzięcza nasyceniu dużymi ilościami żelaza.Woda pod powierzchnią lodowca nie ma dostępu do tlenu, dlatego też po zetknięciu się z powietrzem na lądzie dochodzi do bardzo intensywnej reakcji chemicznej. Pochodzi ona z ukrytego pod lodowcami jeziora, którego zasolenie jest 4-krotnie większe niż w oceanie.

This amazing waterfall is located in Antarctica. Its water owes its unusual color to saturation with large amounts of iron. Water under the surface of the glacier has no access to oxygen, therefore, after contact with air on land, a very intense chemical reaction occurs. It comes from a lake hidden under the glaciers, the salinity of them is 4 times higher than in the ocean.

2. KOSMICZNA PLAŻA/COSMIC BEACH

Drugi z cudów natury, który chcę Wam zaprezentować znajduje się na wyspie Mandhoo na Malediwach. Ta niezwykła plaża świeci nocą tysiacami maleńkich punkcików przypominających gwiazdy na niebie. Jej sekretem jest bioluminescencja - świecenie się żywych organizmów żywych, w tym przypadku pewnego rodzaju planktonu. 

The second of the wonders of nature that I want to present to you is on the island of Mandhoo in the Maldives. This amazing beach glows with thousands of tiny, star-like points in the sky at night. Its secret is bioluminescence - the glow of living organisms, in this case a kind of plankton.

3. BRAMA PIEKIEŁ/ GATE OF THE HELL

Trzecie z niezwykłych miejscznajduje sie w Turkmenistanie na pustyni Karakum. Niedaleko malutkiej wioski znajduje się dziura o średnicy 70 metrów, z której nieustannie płonie gaz. Miejsce to powstało przypadkiem, kiedy w roku 1971 grupa badaczy przewierciła ziemię w złym miejscu. 

The third of extraordinary is located in Turkmenistan in the Karakum Desert. Near the tiny village there is a hole 70 meters in diameter, from which gas is constantly burning. This place was created by accident, when in the 1971 a group of researchers drilled the ground in the wrong place.
4. LAS COLORADAS - RÓŻOWA LAGUNA /LAS COLORADAS- PINK LAGOON


Ta piękna różowa laguna leży w niewielkiej wsi w Meksyku. Charakteryzuje je niezwykła różowa woda, która swój kolor zawdzięcza czerwonemu planktonowi. Co ciekawsze lagunę od normalnej błekitnej wody oddziela ścieżka piasku  tworząc w ten sposób flagę Meksyku.

This beautiful pink lagoon is located in a small village in Mexico. It is so particular thanks unusual pink water, which owes its color to red plankton. What is more interesting, the lagoon is separated from the normal sea water by a sand path, thus creating the Mexican flag.

5. PARK ZATOPIONY W JEZIORZE - GRUNER SEE/ PARC SINK IN THE LAKE- GRUNER SEE

W Austrii niedaleko miasta Tragoess położone jest zielone jezioro. Jezioro to zmienia sie wraz z porami roku. Latem topniejący z okolicznych gór lód zmienia pobliski teren w podwodny park i stanowi niezwykłą atrakcję dla płetwonurków z całego świata. Zresztą zobaczcie sami.

In Austria, there is a green lake near the town of Tragoess. This lake changes with the seasons of the year. In summer, the melting ice from the surrounding mountains turns the nearby area changing them into underwater park and is a unique attraction for divers from all over the world. Anyway, check yourself .


Ostatnio z powodu pandemii Coronavirusa nie mamy zbyt wielu okazji, aby podróżować w niezwykłe miejsca, dlatego choć na odległość chciałam Wam pokazać kilka z nich. Jestem ciekawa, które spośród nich najbardziej chcielibyście zobaczyć, albo być może już mieliście okazje zobaczyć osobiście.

Recently, due to the Coronavirus pandemic, we do not have too many opportunities to travel to unusual places, which is why I would like to show you some of them at a distance. I am curious which of them would you  like to see the most, or perhaps maybe you've already had the opportunity to see it in person.

pictures : internet

wtorek, 4 sierpnia 2020

Lifestyle/Learning - Trening pamieci/ memory training part 1

"Pamieć jest jak czujny gospodarz,
najwicej uwagi poświca złym lokatorom"

"Memory is like an alert host,
it pays the most attention to bad renters"

Każdemu z Was z pewnością zdarzyły sie sytuacje, podczas których  nie mogliście  przypomnieć sobie tytułu filmu, daty, czyjegoś imienia lub numeru telefonu. Część z Was pewnie z zazdrością spoglądała na tych, którzy bez problemu  podawali daty historyczne czy nazwiska aktorów. Na pewno wielu  pomyślało wówczas, iż żałuje, że nie ma lepszej pamięci. Tymczasem nasza pamięć to coś, co za pomocą odpowiednich metod oraz treningu możemy ćwiczyć oraz ulepszać. W końcu jak ktoś mądry kiedyś powiedział : "Trening czyni mistrza".

Each of you  undoubtedly has experienced situations in which you could not remember the movie title, date, someone's name or phone number. Some of you  probably have been jealous looking at those who gave historical dates or the names of actors by heart. Surely many of you thought then that they regretted that they had no better memory. Meanwhile, our memory is something that we can practice and improve using appropriate methods and training. After all, as someone wise once said, "Practice makes perfect".


 Jak się zapewne domyślacie istnieje wiele technik poprawiania pamięci. Każda z nich w pewien sposób pozwala na lepsze zapamiętywanie nieco innych od siebie zagadnień. Dzisiaj chciałabym Wam zademnostrować jedną z nich :-) Jak każdy z Was dobrze wie, są dane oraz informacje, które subiektywnie każdy z nas zapamiętuje szybciej niż pozostałe. Jest to ten rodzaj wiedzy, który nasz mózg, a co za tym idzie, nasza pamięć przyswaja znacznie lepiej. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy dlaczego tak sie dzieje.

 As you may have guessed, there are many techniques  improving our memory. Each of them in some way allows you remember in better way of slightly different issues. Today I would like to demonstrate to you one of them :-) As each of you knows well, there is facts and information that subjectively each of us remembers faster than the rest. It is the kind of knowledge that our brain, and thus our memory, absorbs much better. Often, however, we do not realize why it is working in this way.


Nasz mózg  dokonuje swoistej selekcji informacji kierujac sie pewnymi zasadami :


 1. Zasada początku i końca - zapamiętujemy najlepiej początek oraz koniec danego przekazu

 2. Zasada wyjątkowości -  zapamiętujemy te przekazy, które są nietuzinkowe, oryginalne oraz wyróżniające się na tle innych

 3. Zasada powtórzeń - informacje powtarzające się  utrwalamy, dzięki czemu zapamiętujemy je lepiej od pozostałych

 4. zasada rozumienia - łatwiej zapamiętuje się treści, które są dla nas zrozumiałe.

 5. Zasada skojarzeń  - w naturalny sposób zapamiętujemy informacje, które nam się z czymś kojarzą


Our brain makes a specific selection of information guided by certain rules:


 1. The principle of beginning and end - we remember best the beginning and the end of a given message

2. The principle of uniqueness - we remember those messages that are extraordinary, original and different from others

3. The principle of repetition - we remember solidify repeated information, thanks to this we remember them better than the rest

 4. The principle of understanding - it is easier to remember the contents that are understandable to us.

5. The principle of associations - we naturally remember information that we associate with somethingJak już się zapewne domyślacie techniki doskonalenia pamięci opierają się na tych właśnie zasadach. Jednocześnie wykorzystują one fakt, iż ludzka pamięć opiera się głównie na obrazach. Dlatego też najłatwiej jest; jeśli chcemy coś zapamiętać,  przełożyć  to na pewnego rodzaju  "obraz" . Cechami takiego "obrazu" są :

  • humor, ruch, przesada, absurdalność, emocje, erotyka a także szczegółowość oraz wyrazistość.

To dzięki tym cechom zapamiętujemy coś znacznie prościej. Im tych cech jest więcej i czym bardziej są one absurdalne, tym szybciej dane treści pozostaną w naszej pamięci na dłużej.


As you probably already guessed, the techniques of memory improvement are based on these principles. At the same time, they take advantage of the fact that human memory is mainly based on images. Therefore, it is easiest; if we want to remember something, translate it into some kind of "picture" in our head. The attributes of such "picture" are:


  • humor, movement, exaggeration, absurdity, emotions, eroticism as well as detail and clarity.


Thanks to these attributes  we remember something much easier. The more of these attributes  and the more absurd they contain, the faster the content will remain in our memory for a longer time.

 

Oczywiście z zagadnieniem pamięci związane jest jeszcze wiele innych odrębnych kwestii, ale o tych powiem troszkę więcej innym razem. Tymczasem przedstawiam Wam pierwszą z metod, która przyda się do zapamiętywania serii kolorów ( za które może cie podstawić nawet listy produktów z Waszej listy zakupów)

 

Of course, there are many other separate issues related to this topic of memory, but I will talk about them a little more later. Meanwhile, I present to you the first method that will be useful for remembering a series of colors (for which you can even substitute a list of products from your shopping list)


METODA KOLORY / METHOD OF COLORS :


Powyżej każda z Was widzi 10 serduszek w różnych kolorach. Cała "zabawa" polega na tym, aby skutecznie zapamiętać te kolory w odpowiednej kolejności ( od niebieskiego w lewym górnym rogu, aż do zielonego znajdującego sie w prawym dolnim rogu). Do tego wykorzystamy informacje, o których pisałam w tym poście powyżej. 

Zatem zaczynamy -  na zapamiętanie powyższej sekwencji kolorów dostajemy 1,5 minuty i w tym czasie w naszej głowie tworzymy "kolorystyczne" opowiadanie za pomocą wspomnianych przeze mnie powyżej "obrazów".  Każdy oczywiście tworzy je na swój własny sposób.

 

Above, each of you can see 10 hearts in different colors. The whole "fun" is to successfully remember these colors in the correct order (from blue in the upper left corner to green in the lower right corner). For this, we will use the information that I wrote about in this post above.

So let's start - we take 1.5 minutes to remember the above sequence of colors, and during this time we create a "color" story in our head using the "images" I mentioned above. Everyone, of course, creates them in their own way.


Przykładowo u mnie wygląda to w sposób następujący :

"Patrzę w piękne lazurowe, włoskie niebo ( niebieski kolor), leżę na trawie ( zielony kolor) i popijam espresso ( czarny kolor), nagle dostrzegam, że coś sie pali ( czerwony kolor, mi ogień kojarzy się od zawsze z kolorem czerwonym), patrzę w górę na slońce ( żółty kolor), po czym znow spoglądam na rozprzestrzeniający się ogień ( czerowny kolor), widzę biegnącego w moim kierunku pana młodego w garniturze ( czarny kolor) a za nim biegnąca i krzyczącą pannę młodą ( biały kolor), razem sięgamy po wiadra wody  gasząc pożar( niebieski kolor) a na koniec razem leżymy na trawie rozmawiając o tym co się stało ( zielony kolor).

For example, for me it looks like this:

"I look at the beautiful, azure Italian sky (blue), lie on the grass (green) and drink espresso (black), suddenly I notice that something is burning (red, I always associate fire with red), I look up at the sun (yellow), then I look again at the spreading fire (red), I see the groom in a suit (black) running towards me and the bride running and screaming behind him (white), together we reach for buckets of water to put out the fire (blue) and at the end we lie together on the grass talking about what happened (green).

 

Dzięki takiej obrazowej historii z dużą łatwością mogę odtworzyć listę kolorów, bez najmniejszego wysiłku bazując wyłącznie na obrazach w mojej historii. Jeśli ktoś spytałby mnie o kolejność tych kolorów kilka godzin później, czy następnego dnia to również poradziałbym sobie z tym bez najmniejszych problemów.

Mam nadzieję, że zaciekawiłam Was chociaż trochę tym treningiem pamięci i macie ochote na ciag dalszy :-) A tymczasem życzę Wam miłego trenowania kolorów na podstawie Waszych obrazowych opowiadań.


Thanks to such a pictorial story, I can easily recreate the color list without any problem relying only on the pictures in my story. If someone would ask me for the order of these colors a few hours later or the next day, I would also handle it without any problems.

I hope that you like this memory training post  and you want to continue this series :-) Meanwhile, I wish you a nice training of colors based on your pictorial stories.