piątek, 30 sierpnia 2019

Photo shoots - Kill Bill inspirations

" Głupiutka biała dziewczyna
lubi się bawić samurajskimi mieczami...
Może nie dasz rady walczyć jak samuraj,
ale chociaż zginiesz śmiercią samuraja"
/Kill Bill/" Silly Caucasian girl 
likes play with samurai swords.
You might not able to fight like a samurai,
but can at least die like a samurai"
/Kill Bill/
Ostatnio na ekrany kin wszedł 9-ty film jednego z najciekawszych reżyserów XX wieku. Tym razem QT swoim filmem oddaje hołd epoce  oraz kinu lat 60-tych, które są mu szczególnie bliskie. Widać to niemal w każdej scenie kiedy prowadzi nas wraz ze swoimi głównymi bohaterami aktorem Rickiem Daltonem oraz jego przyjacielem - kaskaderem po uliczkach miasta aniołów. W tle przy klimatycznej muzyce filmowej tamtego okresu widzimy dookoła grupie hipisów, w tym członków słynnej sekty Mansona a także wchodzące gwiazdy Hollywood takie jak Sharon Tate. Film ten ma niezwykły klimat. Pokazuje nam życie na planie zza kulis. W formie jak robiło się to kiedyś. Dodatkowo cała masa świetnych dialogów oraz nawiązań do poprzednich filmów Tarantino, który tą pozycją absolutnie mnie kupił.

Tymczasem w nawiązaniu do jednej z najciekawszych ostatnich premier zapraszam Was do przejrzenia zdjęć z sesji zdjęciowej nawiązującej do postaci Gogo Yubari ze słynnego Kill Billa. Zdjęcia robiliśmy na poznańskiej cytadeli w otoczeniu dymu rac w 35oC temperaturze w środku dnia.
Mam nadzieję, że przypadną Wam one do gustu :-)
Obecnie powoli pakuję plecak i szykuje się do dwóch czekających na mnie podróży, z których na bieżąco w ramach możliwości będę zdawać relacje  na Instagramie. Po powrocie natomiast przygotuje dla Was posty podróżnicze z pewnych miejsc oraz zarysem kosztów, dla tych, którzy takie podróże chcieliby w przyszłości zrealizować samodzielnie.Recently, the 9th film of one of the most interesting directors of the 20th century entered to the cinema screens. This time, QT pays tribute to the epoch and cinema of the 60's, which are particularly close to him. This can be seen in almost every scene when he leads us along with the main characters, actor Rick Dalton and his friend - a stuntman through the streets of the city of angels. In the background, with the atmospheric film music of that period, we see a group of hippies around, including members of the famous Manson family and also rising Hollywood stars such as Sharon Tate. This film has an unusual atmosphere. It shows us life one the movie set from backstage. In form as it was once done. In addition, a lot of great dialogues and establishment to previous films Tarantino, who absolutely bought me with this item.

 Meanwhile, in reference to one of the most interesting recent premieres, I invite you to look through photos from the photo session referring to the character of Gogo Yubari from the famous Kill Bill. We took pictures at the Poznan's citadel surrounded by smoke flares at 35oC in the middle of the day.

I hope you like them :-)

 Now  I'm slowly packing my backpack and I am almost ready for two travels, from which I will be able to report on Instagram as soon as possible. After returning, I will prepare for you series of travel posts from certain places and an outline of costs, for those among you who would like to organize this kind of  travel in the future on their own.

Model: me
photos: Patryk Pieczyński- Crazy Lens


wtorek, 27 sierpnia 2019

OUTFIT- Romantic Rock

"Zmień nawyki myślowe,
 a odmienisz swój los!"
/Joseph Murphy/"Change your thinking habits,
and you will change your fate! "
/ Joseph Murphy /

Czasami w życiu mamy wrażenie, że utknęliśmy w jednym miejscu. Czujemy, że wszystko oraz wszyscy dookoła się zmieniają z wyjątkiem nas samych. Tkwimy w tym samym punkcie, gdyż boimy się zmian. Zostajemy schwytani w pułapkę strefy komfortu. Czujemy się bezpiecznie, ale z drugiej strony  mamy wrażenie, że coś powoli oraz bezpowrotnie nam umyka. A przecież żyjemy tylko raz; tu i teraz. Dlatego może warto otworzyć się na świat, opuścić bezpieczną przystań i przynajmniej ten jeden raz w życiu zaryzykować. Skutki takiej decyzji mogą pozytywnie Was zaskoczyć a jednocześnie zmobilizować, aby sięgnąć po więcej.

A jak to jest z Wami i Waszą strefą komfortu? Tymczasem zostawiam Was z kolejną letnią stylizacją, tym razem w wydaniu romantycznego rocka. Do następnego :-)

 ***
Sometimes in life we have the impression that we are stuck in one place. We feel that everything and everyone around us is changing except ourselves. We are at the same point because we are afraid of change. We are caught in a comfort zone trap. We feel safe, but on the other hand we have the impression that something is slowly and irretrievably missing us. But we only live once; here and now. That is why it might be worth to open to the world, leaving the safe haven and taking the risk at least once in a life.  The effects of such a decision can positively surprise you and at the same time mobilize you to reach for much more.

And how is it with you and your comfort zone? Meanwhile, I'm leaving you with another summer outfit, this time in a romantic rock version. See you soon 
INSPIRACJE/INSPIRATIONS: 
ON ME :

Body- Intimissimi
Jacket/kurtka - Zara
skirt/ spódnica - La Luna boutique
Heels/szpilki - Marks &Spencerczwartek, 22 sierpnia 2019

Lifestyle - Życie z adrenaliną/ Life with adrenaline

"Człowiek przyzwyczaja się uciekać od samego siebie,
 adrenalina zaś staje się nowym uzależnieniem."
Robert Fulghum 

"Man gets used to running away from himself,
and adrenaline is becoming a new addiction. "
Robert Fulghum 
"Adrenalina to biologiczna broń. Jej bosko niewidzialna dłoń. Adrenalina to narkotyczna moc. Moje serce eksploduje nią, tak jak pocisk co rozerwie noc" tak niegdyś śpiewał o niej rockowy polski zespół Perfect.   Inaczej nazywana epinefryną jest hormonem dość specyficznym. Uaktywnia się w sytuacjach zagrożenia, stresu czy ryzyka. Podnosi tętno, poziom cukru oraz ciśnienie krwi. Na krótki okres czasu silnie mobilizuje organizm do działania. Poprawia siłę, szybkość a także wytrzymałość. Potocznie określana z języka angielskiego  jako hormon walki, strachu i ucieczki. Pojawia się w sytuacjach codziennych takich  jak ważny egzamin, mecz, ale także w momentach zagrożenia naszego zdrowia czy życia. 

Jedni ją kochają , inni natomiast raczej od nie stronią. Ja zdecydowanie jestem w tej pierwszej grupie. W jakimś stopniu lubię ryzyko oraz związane z nim emocje, które mówiąc po ludzku sprawiają, że czuję, że żyję. Lubię wysokości ( a pomyśleć, że jako małe dziecko miałam lęk wysokości ;-)), szybkość, kontrolowane uczucie strachu oraz związane z tym emocje. Może dlatego w życiu skakałam już na spadochronie, nurkowałam, trenowałam przez jakiś czas parkour i robiłam inne podobne w tych klimatach rzeczy. Początkowo ku przerażeniu mamy       ( mam to zdecydowanie w genach po tacie), która z czasem zaakceptowała tę stronę swojej córki wariatki  oraz  jej niecodziennych pomysłów na życie.

Nie boję się spakować oraz ruszyć gdzieś daleko w podróż zupełnie sama. Raczej niż uczucie strachu towarzyszy mi wówczas pozytywne uczucie ekscytacji. Chętnie próbuję nowych rzeczy i jestem na nie otwarta. Dzięki temu jednocześnie wiem też co zdecydowanie mnie kręci, a co nie.
Lubię żyć w zgodzie ze swoim wewnętrznym ja. 


A czy Wy lubicie sporty, działania oraz czynności, które sprawiają, że Wasze serca biją szybciej, krew w żyłach buzuje i uaktywnia się adrenalina? 

 ***

"Adrenaline is biological weapon. Always I feel it control me, her got's invisible hand. Adrenaline is drug of force,my heart is exploding it, as the same as bullet what will tear the night" how the rock Polish band Perfect once sang about them. Otherwise called epinephrine is quite specific hormone. It activates in situations of danger, stress or risk. Increases heart rate, sugar levels and blood pressure. For a short period of time, he strongly mobilizes our body to act. It improves strength, speed and durability. Colloquially referred to as the hormone of fight, fright and fly. Appears in everyday situations such as an important exam, match, but also at the moment of threat to our health or life.

Some of us love her, while others try to avoid them. I am definitely in the first group. I like the risk and the emotions associated with it that make me feel alive. I like heights (and think that as a small child I was afraid of heights ;-)), speed, controlled feelings of fear and related with this all things emotions. Maybe that's why in my life I was parachuting, scuba diving, training parkour for a while and doing other similar things in this style. Initially, to my mother's horror (I definitely have it in this point my dad's genes), who over time accepted this side of her crazy daughter and her unusual ideas for life.

I am not afraid to pack myself and go somewhere far alone. Rather than feeling of fear I am accompanied by a positive feeling of excitement. I am happy to try new things and I am open to them. Thanks to this, I also know what things turns me on and what definitely doesn't. I like to live in harmony with my inner self.

Do you like sports, activities and activities that make your heart beat faster, blood in your veins buzzing and adrenaline is activated?

Things that turn me on :)  / Rzeczy, które mnie kręcą :

 
 
And me in some kind of adrenaline activities :-) i ja podczas niektórych gwarantujacych adrenalinę czynności :
pictures - internet and mine one