wtorek, 23 marca 2021

Turystyka kontrowersyjna/Controversial tourism - Il Corviale

 "Prawdziwym domem człowieka nie jest budynek,

 ale Droga, a życie to podróż, którą należy przejść na piechotę."

/Dan Kieran/"The real home of man is not a building,

 but the Road, and Life is a journey that must be walked on foot. "

/Dan Kieran/W dzisiejszym poście z serii turystyki kontrowersyjnej zabieram Was do Włoch, a konkretnie do jej stolicy Rzymu. To właśnie na jego przedmieściach znajduje się wybudowany w latach 1975-1984 betonowy blok o długości prawie jednego kilometra. Został on zaprojektowany przez zespół 23 architektów na którego czele stał Mario Fiorentino. W jego wnętrzu znajduje się 1200 mieszkań oraz 6000 pomieszczeń. Przy każdej klatce schodowej umieszczony jest przystanek autobusowy ( łącznie jest ich 5).

In today's post from the controversial tourism series, I am taking you to Italy, and specifically to its capital, Rome. It is in its suburbs that there is almost one kilometer long concrete block built in the years 1975-1984. It was designed by a team of 23 architects headed by Mario Fiorentino. There are 1,200 apartments and 6,000 rooms inside. There are also there bus stops at each staircase (there are 5 of them in total)

Zbudowanie tak wielkiego budynku miało sprzyjać tworzeniu sie więzi pomiędzy mieszkańcami a jednocześnie zapobiec tzw. niekontrolowanemu rozlewaniu sie miasta. Rozrastanie się przedmieść jest bowiem bardzo niekorzystne dla otoczenia. Powoduje konieczność pokonywania sporych odległości, co zabiera czas a jednocześnie szkodzi też środowisku. Twórcy projektu bardzo chcieli, aby życie mieszkańców skupiało się wokół budynku, dlatego powstało tam tyle pomieszczeń. Całe jego czwarte piętro miało być tzw. poziomem handlowym. Dzięki temu mieszkańcy mieli mieć szybki dostęp do różnego rodzaju sklepów, usług, biblioteki, siłowni, placówki medycznej czy przedszkola.  Niestety założeń tych nie udało się zrealizować i ostatecznie na piętrze handlowym zamieszkały 64 rodziny. 

The construction of such a large building was to foster the formation of bonds between residents and at the same time prevent the so-called the uncontrolled urban sprawl. The expansion of the suburbs is very unfavorable for the environment. It makes a necessity to cover considerable distances, which takes time and at the same time harms the natural environment. The creators of the project wanted very much to focus the life of the residents around the building, which is why so many rooms were created there. Its entire fourth floor was to be the so-called commercial level. As a result, residents were to have quick access to various types of shops, services, libraries, gyms, medical facilities and kindergartens. Unfortunately, these assumptions could not be implemented and finally 64 families moved to the commercial floor.

Osiedle łącznie składało się z 3 budynków. Główny z nich mierzy 986 metrów  długości i 37 metrów wysokokści. Idea jego powstania była szlachetna niestety nie znalazła ona  zastosowania w praktyce. Powoli zaczęto przenosić tam rodziny sprawiające problemy z innych części Rzymu. Dzięki temu budynek powoli zaczął przeistaczać się w getto. Stopniowo wzrastała przęstępczość oraz bezrobocie. Przebywanie w jego obrębie noca porą jest niebezpieczne.

The estate consisted of 3 buildings. The main one is 986 meters long and 37 meters high. The idea of its creation was noble, unfortunately it was not put into practice. Problematic families slowly moved there from other parts of Rome. As a result, the building slowly began to transform into a ghetto. Crime and unemployment increased gradually. Staying there by night is dangerous.

Budynek, który powstał w duchu modernizmu, od kilku lat popada w ruinę. Na pochyłe dach spada pranie oraz innego rodzaju śmieci. Na podestach, mimo sporej ilośści kwiatów zamiast pachnieć, niestety śmierdzi.  Pralnia na poddaszu niszczeje, a z pomieszczeń wspólnych korzysta dziś mało kto.

Il Corviale to kolejny przykład osiedla, które miało być potegą, a niestety upływ czasu sprawił, że stało sie ono jednym z najgorszych adresów w Rzymie. 

The building, which was built in the spirit of modernism, has been falling into disrepair for several years. Laundry and other rubbish fall onto the sloping roof. On the platforms, despite the large amount of flowers, instead of smelling, unfortunately it smells badly. The laundry room in the attic is deteriorating, and only few people use the common areas today.

Il Corviale is another example of an estate that was supposed to be a building of dreams, and unfortunately the passage of time has made it one of the worst addresses in Rome.

photos : internetponiedziałek, 15 marca 2021

Lifestyle - Otuleni zapachem płomieni/ Covered by scent of flames

 " It's better to light a candle

than curse the darkness"


"Jest lepiej zapalić świeczkę

niż przeklinać ciemność"

Hej:-) Przepraszam Was za krótką przerwę, ale ostatnio sporo się u mnie działo i wciąż dzieje na gruncie zawodowym.Do napisania tego postu zainspirował mnie jeden z blogów, który bardzo chętnie odwiedzam http://zapachempisane.blogspot.com/. Jego autorka Martyna wprowadza nas w każdym poście do niezwykłego świata świeczek zapachowych. Za każdym razem odkrywam u niej coś nowego. Dzięki jej ostatnim postom sama postanowiłam zaszaleć i kupić kilka świeczek zapachowych. Uwielbiam je palić zwłaszcza jesienno-zimowymi wieczorami. Otulona ich zapachem sięgam po książkę czy gram na pianinie. 

Hello all, I am sorry for short break here but lately and I still am little busy with my job.I was inspired to write this post by one of the blogs, which I like to visit http://zapachempisane.blogspot.com/. Its author Martyna introduces us to the extraordinary world of scented candles in each post. Every time on her blog I discover something new. Thanks to her recent posts, I decided "to go crazy myself" and buy a few scented candles. I love to smoke them especially in autumn and winter evenings. Wrapped in their scent, I reach for a book or I play the piano.


Pierwsze dwie to świeczki sojowe stworzone przez markę Toscana. Ja wybrałam zapach czekoladowe marzenie ( delikatny zapach czekolady czuć w całym pokoju) i frezja.

The first two are soy candles created by the Toscana brand. I chose the scent of chocolate dream (a delicate scent of chocolate can be felt throughout the room) and freesia.

Dwie kolejne to świeczki marki Polskie Świece . Bardzo podoba mi się ich surowe, pasujące do każdego wnętrza opakowanie. Tym razem pokusiłam się o świeczki o zapachu perfum. Wybrałam klasyczny Chanel no5 oraz  Acqua Di Gio. 

Two more are candles from the Polskie Świece brand. I really like their raw packaging that matches every interior. This time I tried candles with the scent of perfume. I chose the classic Chanel no5 and Acqua Di Gio.Jestem ciekawa czy i Wy lubicie zapach świec w Waszych domach, a jeśli tak, to po jakie zapachy sięgacie najczęściej.

I am curious if you like the scent of candles in your homes, and if so, you what kind of scents do you choose usually ?

środa, 3 marca 2021

Inna strona turystyki/ Other side of tourism - Friedensreich Hundertwasser and his three unusual buildings/Friedensreich Hundertwasser i jego trzy niezwykłe budynki

 „Today we live in a chaos of straight lines,

 in a jungle of straight lines.

 If you do not believe this

take the trouble to count the straight 

lines which surround you. 

Then you will understand, for you will never finish counting.“

/Friedensreich Hundertwasser/

 „Żyjemy dzisiaj w chaosie linii prostych

 w dżunglii linii prostych.

Jeśli w to nie wierzysz

podejmij trud policzenia linii 

prostych, które Cie otaczają.

Wtenczas zrozumiesz, że nigdy nie przestaniesz ich liczyć.

/Friedensreich Hundertwasser/
Dzisiaj turystycznie zabiorę Was do trzech niezwykłych miejsc. Każde z nich zostało zaprojektowane przez wiedeńskiego artystę architekta Friedensreicha Hundertwassera. Jego styl charakteryzuje ucieczka od symetrii oraz linii prostych. Fascynowały go spirale, niezwykła kolorystyka, asymetria. Zainspirowany dziełąmi Gaudiego czy Klimta często stosował w swoich dziełach płytki ceramiczne. Był zagorzałym zwolennikiem działań na rzecz środowiska naturalnego czego wpływ także jest bardzo widoczny w zaprojektowanych przez niego budynkach. Jego dzieła zobaczyć można w różnych miejscach na świecie. Zapraszam Was zatem  do odkrycia innej strony turystki.

Today I am going to take you to three extraordinary places for tourists. Each of them was designed by the Viennese artist architect Friedensreich Hundertwasser. His style is characterized by an escape from symmetry and straight lines. He was fascinated by spirals, unusual colors and asymmetry. Inspired by the works of Gaudi and Klimt, he often used ceramic tiles in his works. He was a staunch supporter of actions for the natural environment, the expression of which is also very visible in the buildings he designed. His works can be seen in various places around the world. Therefore, I invite you to discover a different side of tourism.1. WALDSPIRALE CZYLI SPIRALA LEŚNA

Waldspirale to nazwa budynku mieszkalnego znajdującego się w Niemczech w mieście Darmstadt. Ukończono go i oddano do użytku w roku 2000. Mieści się w nim 105 mieszkań, podziemny parking, kiosk handlowy. Niegdyś działały także dostępne dla turystów bar oraz kawiarnia. Na wewnętrznym podwórku znajduje sie plac zabaw dla dzieci a także sztuczny zbiornik wodny. Najwyższy jego punkt sięga 12 piętra.
Na uwagę zasługują przede wszystkim okna. Jest ich łącznię ponad 1000. Każde z nich jest jedyne w swoim rodzaju. Mają różne rozmiary oraz kształty. Podobnie jest z klamkami do drzwi oraz przy oknach. Kąty ścian  budynku są wyraźnie zaokrąglone. Na dachach można dostrzec liczne, znajdujące się na nich rosnące drzewa. Uwagę zwracają na siebie także złote kuliste wieżyczki oraz namalowane na ścianach różnokolorowe fale. Kolumny, których tutaj nie brakuje pokrywają  bardzo lubiane przez architekta ceramiczne płytki.
Wewnątrz sporą część mieszkań ma w kuchniach oraz łązienkach piękną, wielokolorową mozaikę.

Waldspirale is the name of a residential building located in Germany in the city of Darmstadt. It was completed and commissioned in 2000. It has 105 apartments, an underground car park and a kiosk. In the past, there was also a bar and a café available for tourists. In the inner yard there is a playground for children and an artificial water reservoir. Its highest point is 12 floors.
The windows deserve for particular attention. There are over 1000 of them in total. Each of them is one of a kind. They come in different sizes and shapes. The same is the case with door handles and window handles. The angles of the building walls are clearly rounded. On the roofs you can see a lot of trees growing on them. The golden spherical turrets and multicolored waves painted on the walls also attract attention. The columns, which are not missing here, are covered with ceramic tiles, which are very much liked by the architect.
Inside, a large part of the apartments has a beautiful, multi-colored mosaic in kitchens and bathrooms.


2. HUNDERWASSERHAUS

Hunderwasserhaus to kompleks mieszkalny w Wiedniu zbudowany w latach 1983-1985. Koncepcją Hunderwassera było w tym projekcie przede wszystkim nawiązanie dialogu z przyrodą jako partnerem człowieka. Budynek charakteryzuje ucieczka od reguralności oraz lini prostych. Sprawia wrażenie chaosu oraz nieporządku. W środku znajdują sie 52 mieszkania, 16 publicznych oraz 4 prywatne tarasy. Na budynku rośnie około 250 drzew, które stanowią taką miejską oazę.
Zewnętrzna fasada ozdobiona jest wieloma kolorowymi elementami. Każdy mieszkaniec mógł samodzielnie zaprojektować fasadę wokół okien swojego mieszkania zgodnie ze swoim własnym gustem.  Kolory, mozaiki, kafelki sprawiają, że pod wpływem światła fasada budynku zmienia się niczym w kalejdoskopie. 
W środku znajdziemy falujące podłogi oraz tarasy pełne roślinności. Budynek należy do miasta, które podnajmuje je obecnie swoim mieszkańcom. Architekt nie wziął za ten projekt zapłaty. 


The Hunderwasserhaus is a residential complex in Vienna built between 1983 and 1985. Hunderwasser's concept in this project was primarily to establish a dialogue with nature as human partner. The building is characterized by an escape from regularity and straight lines. It gives the impression of chaos and disorder. Inside there are 52 flats, 16 public and 4 private terraces. About 250 trees grow on the building, which are such an urban oasis.
The outer facade is decorated with many colorful elements. Each resident could independently design the facade around the windows of his apartment according to his/her own taste. The colors, mosaics and tiles make the façade of the building transform into a kaleidoscope when exposed to light.
Inside you will find undulating floors and terraces full of  different kinds of plants. The building belongs to the city, which currently sublets them to its residents. The architect made this project for free.

2. ZIELONA CYTADELA / GRUNE ZITADELLE

Grune Zitadelle, czyli Zielona Cytadela to postmodernistyczny kompleks mieszkalny w Magdeburgu. Oddany do użytku w roku 2005 ( uważany za ostatnie dzieło artysty). Miał podobnie jak pozostałe projekty służyć nie tylko do zamieszkania, ale także refleksji nad środowiskiem w życiu czowieka. 
Wewnątrz budynku znajduje się 55 mieszkań, sklepy, biura a nawet przedszkole. W projekcie dominuje zieleń, brak symetrii, fale. mnogość kolumna także cebulaste wieżyczki w rosyjskim stylu. Na placu znajduje się fontanna.

Grune Zitadelle, or Green Citadel, is a postmodern residential complex in Magdeburg. Put into operation in 2005 (considered to be the artist's last work). Like other projects, it was to serve not only for living, but also for reflection on the environment in human life.
Inside the building, there are 55 apartments, shops, offices and even a kindergarten. The design is dominated by green, lack of symmetry and waves. a multitude of columns also have bulbous turrets in the Russian style. There is also a fountain in the square.
photos : internet