wtorek, 15 stycznia 2019

Lifestyle - Skuteczne sposoby na radzenie sobie z praca w klimatyzowanym biurze/ Effective ways to deal with a work in an air-conditioned office
Self-belief and hard work 
will always earn you success."
 Virat Kohli

"Wiara w siebie oraz ciężka praca zawsze
 pracują na Twój sukces."
 Virat Kohli

 Wraz z rozwojem techniki zmienia się także architektoniczna koncepcja budynków. Część z nich( jak biuro, w którym pracuję) zaprojektowane jest w tak nieszczęśliwy sposób, iż nie można w nim otworzyć żadnego z okien. Na okrągło działa za to klimatyzacja. A jak wiemy takie warunki nie są korzystne dla naszej skóry. Staje się ona podrażniona, szorstka oraz przesuszona. Dlatego też w sposób szczególny przebywając w takich pomieszczeniach bądź budynkach ( zwłaszcza jak robimy to przez kilka godzin dziennie) musimy o nią szczególnie dbać. Dodatkowo gdy mamy pracę podczas, której niemalże nieustannie korzystamy z komputera dodatkowo cierpią nasze oczy.

Dlatego też ważne jest aby w takich pomieszczeniach biurowych stworzyć możliwie jak najbardziej optymalne warunki do pracy. 
Poniżej prezentuję Wam kilka wskazówek oraz sposobów na to, jak poradzić sobie z życiem jako pracownik w klimatyzowanym biurze.

***
  
With the development of technology, the architectural concept of buildings is also changing. Some of them(like the office in which I am working) is designed in such an unfortunate way - you can not open any of the windows inside them. The air conditioning works all the time. And as we know, these conditions are not good for our skin .It becomes quickly irritated, rough and dry. Therefore, in a special way when staying in this kind of rooms or buildings (especially when we do it for a couple of hours during a day) we must take special care of it. In addition, when we have a job during which we almost constantly use the computer, our eyes also suffer.

Therefore, it is important to create the best possible working conditions in such office rooms.
Below are a few tips and ways to deal with life as an employee in an air-conditioned office.

1. Rośliny w biurze/plant in the office

Nie od dziś wiadomo jak zbawienny wpływ ma na człowieka roślinność. Część z nich świetnie sprawdza się w zamkniętych powierzchniach biurowych dostarczając tlen, a tym samym poprawiając jakość powietrza dookoła. W biurze, w którym pracuję dookoła nas jest sporo roślinności co nie tylko wpływa na lepszą jakość powietrze ( wiele roślin skutecznie je oczyszcza), ale także poprawia wygląda biura; sprawiając , że staje się ono bardziej przytulne.

It is not known from now how beneficial effects on people they have different kind of plants. Some of them work well in closed office space supplying oxygen, what is improving the air quality around. In the office where I work around us we have a lot of different kind of pot plants which not only affects the better quality of the air (many plants effectively cleanse it), but also improves the look of the office; making it much more cozy.

2.Picie wody/drinking water

O tym jak ważna dla organizmu ludzkiego jest  woda zdaje sobie sprawę każdy z nas. Picie jej w dużych ilościach zwłaszcza w wymienionych powyżej warunkach jest wówczas tym bardziej wskazana, ponieważ skutecznie nawilża ona nasze ciało od środka.

Everyone knows about it how important  to the human body is water . Drinking them in large quantities, especially in the conditions about them I mentioned above, is even more advisable because it effectively moisturizes our body from the inside.3. Unikanie kawy/ Avoid coffee

Tak, wiem w  biurze jest to szczególnie trudne, zwłaszcza podczas porannych godzin. Jednak ten " magiczny napój" skutecznie bowiem wypłukuje z naszego organizmu witaminy oraz cenne minerały.

Yes, I know in the office it is particularly difficult, especially during the morning hours. However, this "magic drink" effectively drain out vitamins and valuable minerals from our body.4. Woda termalna w sprayu/Thermal water 

Ten produkt to istne biurowe " must have". Nie tylko skutecznie nawilża, ale takze wzmacnia naszą skórę. Zalety tego produktu nie od dziś są znane pracującym w koopercjach mieszkankom Azji.

This product is a real office "must have". It not only effectively moisturizes, but also strengthens our skin. The advantages of this product have  been known  very well to working in big cooperation companies- Asian ladies

5. Używaj kremów/use a cream


I to najlepiej tych nawilżających. Nie tylko do twarzy, ale także do rąk. W ten sposób dodatkowo zapewnisz nawilżenie swojej skórze. Wieczorami dobrze jest także sięgać 2-3 razy w tygodniu po maski nawilżające.

And it's best to reach  for those that can effectually moisturize. Not only to the face, but also to the hands. In this way, you will additionally provide moisture to your skin. In the evenings, it is also good to reach 2-3 times a week for moisturizing masks.
6. Nawilżacz powietrza /air humidifier

Skutecznym sposobem do walki z suchym, biurowym powietrzem jest także dobrej jakości nawilżacz powietrza, w którym mamy możliwość zmiany filtra. Jeżeli w firmie znajdują się kaloryfery warto umieścić na nich pojemniki z wodą.

An effective way to fight  against dry, office air is also a good quality humidifier, in which we have the ability to change the filter. If there are any radiators in your company, it's worth to place containers with water on them.7. Przerwa na zewnątrz/break outside

Jak tylko mamy taką mozliwość warto spędzić przerwę na świeżym powietrzu, a także co jakiś czas wyjść na zewnątrz firmy na kilka minut.

If we have the opportunity to spend a break in the open air we should do it, and also from time to time it's good to go outside during working hours jut  for a few minutes.8. Nawilżające krople do oczu/Moisturizing eye drops

Są one skutecznym ratunkiem dla każdego pracującego przy komputerze, i to nie tylko przebywajacego w pomieszczeniach klimatyzowanych. 

They are an effective remedy for everyone working at the computer, and not only staying in air-conditioned rooms.


pictures -source : Internet

piątek, 11 stycznia 2019

Lifestyle - Reflections/refleksje - Mind-set/sposób myślenia - human's side of problems/ ludzka strona problemów

"Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man

Imagine all the people
Sharing all the world
Yoohoo-ooh

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one"

"Wyobraź sobie, że nie ma majątków
Jestem ciekaw, czy możesz

Nie ma chciwości i głodu

A ludzie są wspólnotą


Wyobraź sobie wszystkich ludzi

Dzielących ze sobą cały świat

Yoohoo-oohMoże powiesz, że jestem marzycielem

Lecz nie jestem jedynym 

Mam nadzieję, że pewnego dnia do nas dołączysz

I świat stanie się jednością"


Jakiś czas temu postanowiłam,że oprócz postów związanych stricte z modą, pięknem,sztuką, ciekawymi wydarzeniami oraz podróżami będą się niekiedy pojawiać notki
( jak na magistra filozofii przystało) poruszające sferę intelektualną.

W listopadzie miałam przyjemność uczestniczyć w Poznaniu na spotkaniu wydawniczym, którego gościem był podróżnik oraz dziennikarz Tomasz Michniewicz. Spotkanie to było związane z promocją jego najnowszej książki "Chrobot". Wspominam o tym, gdyż lektura tego dokumentu naprawdę dała mi do myślenia. Jest ona historią siedmiorga ludzi pochodzących z różnych państw oraz kontynentów.Wychowanych oraz kształtowanych  w odmienny sposób. Wszyscy są w podobnym wieku, a różni ich tak wiele. Łaczy natomiast to, że wszyscy są ludźmi. Kiedyś Dalajlama tak pięknie powiedział, o tym aby w innej osobie szukać podobieństw, ponieważ to one sprawiają,że nie czujemy się samotni. Ważne jest to, by w widzieć CZŁOWIEKA, i jeżeli tylko jest taka możliwość oraz wymaga tego sytuacja - pomóc mu.

Dzisiejszy świat nurtują poważne problemy. Zacznijmy od tych z nich, które w sposób niezwykle dotkliwy związane są z ludzką egzystencją. Te kwestie, które w pewien sposób chciałabym poruszyć to ubóstwo, głód, pragnienie oraz bezdomność gdyż każda z nich w pewien wyraźny sposób odbiera ludzkiej istocie godność.


***


Some time ago I decided that next to the posts related strictly to fashion, beauty, art, interesting events and travels, from time to time (like a master's philosopher) I will publish here posts  touching the intellectual zone.

In November, I had the pleasure to participate in Poznań at a publishing meeting, which was hosted by a traveler and journalist Tomasz Michniewicz. This meeting was connected with the promotion of his latest book "Chrobot". I mention about this because reading this documentary book really gave me food for thought. It is the story of seven people from different countries and continents - educated and raised up in different way. They all are in similar age and there is so many differences between them. But the common thing to them all is that they all are human beings. The Dalai Lama once said so beautifully about looking for similarities in another person, because they make that we don't feel lonely in this world.  It is important to see HUMAN and, if it is possible, and the situation requires it - help them.


Today's world is bothering with serious problems. Let's start from those of them they are extremely acutely connected with human existence. These issues, that  in some way I would like to touch are: this poverty, hunger, thirst and homelessness, because each of them in a certain way deprives the human being of dignity.


UBÓSTWO/POVERTY

Czy wiecie, że 1 na 10 osób na świecie żyje w ubóstwie. Żyją za $1,9 dolara dziennie !!!! Łącznie jest ich około według danych Prezesa Banku Światowego Jim Yong Kim'a  około 1,2 miliarda. I stanowi to najwyższy wskaźnik ubóstwa z jakim do tej pory mieliśmy do czynienia. Najbardziej dotknięte tym problemem są kraje Azji Południowej a także Afryki Subsaharyjskiej, a pośród nich czołowe miejsce w światowym rankingu zajmuje Nigeria. Piszę o tym, aby zmusić Cię do refleksji oraz pewnego ćwiczenia myślowego : zamknij oczy i wyobraź sobie, że masz 60 dolarów (280 złotych na przeżycie całego miesiąca), co opłacisz lub kupisz w pierwszej kolejności. Pomyśl o tym następnym razem, gdy będziesz narzekała, że nie masz na nową sukienkę czy najnowszy model smartfona. 

Do you know that 1 in 10 people in the world live in poverty. They live for $ 1.9 per day !!!! The number all of them is  according to World Bank President Jim Yong Kim, around 1.2 billion. And this is the highest poverty rate that  we have ever faced. The most affected by this problem are the countries of South Asia and also  Sub-Saharan Africa, and among them the leading place in the world ranking is Nigeria. I am writing to force you to reflect and think confidently: close your eyes and imagine that you have 60 dollars (280 zlotys to survive the whole month), what are you going to pay or buy first. Think about it the next time when  you will be  complain that you do not have a money to buy new dress or the newest version of smartphone. Głód

Na pewno zdarzyło Ci się w życiu przynajmniej choć jeden raz czuć głód, jednak na szczęście niemalże każdy z nas miał okazję szybko go zaspokoić. Wyobraź sobie jednak, że na co dzień w sposób ciągły problem głodu dotyka aż 821 miliona ludzi. Wpływ na to mają zmiany klimatyczne, susze, powodzie, sytuacja gospodarcza danego kraju a także wojny. W sposób szczególny przez ostatni z wymienionych przeze mnie czynników są kraje takie jak Sudan Południowy, Nigeria, Jemen oraz Somalia. Dzięki tak licznej oraz skutecznej promocji uchodźcom na liście nie pojawiła pozostająca w stanie wojny Syria.
 Dlatego następnym razem gdy udasz się na zakupy zaplanuj je wcześniej. Unikaj kupna nadmiaru żywności oraz zbędnych produktów spożywczych, które potem w wyniku przeterminowania będziesz musiał wyrzucić.

For sure you must have felt hunger at least once in your life, but fortunately, almost every one of us has had the opportunity to quickly provide them. Imagine, however, that on a daily basis the problem of hunger affects as many as 821 million people. Climate change, droughts, floods, the economic situation of the country and wars  have an impact on it. In particular touched by the last of the factors I have mentioned are countries such as South Sudan, Nigeria, Yemen and Somalia. Thanks to such a large and effective help to refugees, on the list did not appear this time Syria.
That's why when next time you will go shopping, plan them earlier. Avoid buying excess food and unnecessary food products that you will have to throw away after expiration.

BEZDOMNOŚĆ


Wyobraź sobie sytuację : -10oC, a ty leżysz w ciepłym łóżku wśród czterech ścian. Za oknem pada śnieg z deszczem, ale Ty jesteś bezpieczny, suchy. Pomyśl jakim jesteś szczęściarzem, masz swoje miejsce, swój dom czy mieszkanie. Jednak jest tak wielu, którym powyższy obrazek jest obcy. To ludzie, którzy z różnych przyczyn ( i nie nam to oceniać) stracili dach nad głową i w związku z tym wylądowali na ulicy.  Problem bezdomności z wielu powodów rośnie. Wśród krajów europejskich najlepiej radzi sobie z nim Finlandia, która w ramach projektu "Housing first" przydziela osobom borykającym  się z tym problemem mieszkanie oraz nadzór opiekuna społecznego, który pomaga im powrócić do społeczeństwa. Dzięki temu liczba bezdomnych w tym kraju z roku na rok maleje.
 Niekiedy wystarczy tak niewiele, czasami jednym gestem możemy przyczynić się do tego, aby świat osoby bezdomnej nabrał kolorów - miłym słowem czy też ciepłym obiadem jak robi to na przykład fundacja Daj Herbatę.


Imagine the situation: -10oC and you are lying in a warm bed surrounded by the four walls. Outside the window it is snowing and raining at the same time, but you are safe, dry. Think about how lucky you are, you have your place, your home or your apartment. However, there are so many people in completely different situation that I have described above. These are people who for various reasons (and we do not judge them) lost their homes and, therefore, landed on the street. The problem of homelessness grows for many reasons. Among the European countries, Finland is this one who can handle with them in the best way. Thanks to the  "Housing first" project allocates the people struggling with the problem housing in the flats and gives them a supervision of a social guardian who helps them return to society. As a result, the number of homeless people in this country is decreasing every year.
Sometimes it is no need to do big things – cause sometimes with one gesture we can contribute to making a change inside the homeless person world – saying friendly word or a buying warm dinner like the Do Give Tea Foundation does.


Susza, brak wody pitnej  


Dostęp do wody pitnej dla większości z nas jest czymś oczywistym. Jednak w tym samym czasie 1/8 mieszkańców globu cierpi z powodu stałego dostępu do wody pitnej. Ofiar suszy jest bardzo dużo, a najbardziej zagrożone są małe dzieci, niemowlęta oraz noworodki, które umierają z powodu chorób, których przyczyną jest właśnie brak czystej wody pitnej. Jej zasoby z roku na rok maleją, zatem pomyśl w jaki sposób możesz przyczynić się do jej oszczędzania. Powyżej wymieniony problem może dotknąć każdego z nas dlatego starajmy się robić wszystko by uniknąć marnowania wody choćby poprzez kupno wodo oszczędnej pralki czy ograniczenia wodochłonnych produktów. 


Access to drinking water for most of us is something obvious. However, at the same time, 1/8 of the globe's inhabitants suffer from permanent access to drinking water. There are a lot of droughts victims  and the most vulnerable are young children, babies and newborns who die from diseases caused by the lack of clean drinking water. Its resources are decreasing year by year, so please think about how you can contribute to its saving. The above mentioned problem can affect everyone, so try to do everything to avoid wasting water even by buying a water-saving washing machine or limiting water-intensive products.

pictures -source : Internet
poniedziałek, 7 stycznia 2019

Cosmetics - Dior Daring Eye Palette Light & Shadow Effects

"When will you learn to just be you, find your
Own way
When will you learn to follow through, make
Your own way"
"Kiedy chcesz nauczyć się być po prostu sobą, znajdź swoją

własną drogę

kiedy chcesz nauczyć się kierować prawdą, stwórz 
swoją własną drogę"


Cienie do powiek to jeden z podstawowych kosmetyków w mojej kosmetyczce. Podczas zakupu zwracam uwagę w pierwszej kolejności na ich kolorystykę oraz pigmentację. 

W prezencie gwiazdkowym od siostry znalazłam pięknie zapakowaną paletkę marki Dior.
W eleganckim, skórzanym wnętrzu odkryłam 5 fantastycznie napigmentowanych cieni do powiek, małe lusterko, pędzelek wraz z aplikatorem oraz pomysł na dwa rodzaje makijażu, które można za ich pomocą wykonać. 

Jeżeli chodzi o ich jakość, trwałość oraz kolorystykę to jestem zachwycona. Cienie w ogóle się nie sypią, pozostają po nałożeniu w jednym miejscu, co jest ich ogromnym atutem.


***

Eye-shadows is one of the basic cosmetics in my make-up bag. During the purchase, I at first pay attention to their colors and pigmentation.

As a Christmas present from my sister, I have received a beautifully packed Dior eye shadows palette. In an elegant leather interior, I discovered 5 fantastically pigmented eye shadows, a small mirror, a brush with an applicator and an idea for two types of make-up that you can make them by using them.

If we are talking about their quality, durability and color, I'm delighted. This eye shadows do not fall out at all, they remain after applying in one place, which is their very strong point.


Plusy/Pro :

- kolorystyka /colors
- pigmentacja/ pigmentation
- trwałość/durability
- nie sypią się/ they do not fall apart
- opakowanie/package


Minusy/cons:

-cena/price
-dostępność/-availability 


 


 


piątek, 4 stycznia 2019

Lifestyle - books - December


"Let us remember: 
One book, one pen, 
one child, and one teacher 
can change the world."
-Malala Yousafai"Zapamiętaj: 
jedna książka, jedno pióro, 
jedno dziecko i jeden nauczyciel
mogą zmienić świat"
-Malala Yousafai


Kolejny miesiąc tym razem pełen świątecznych przygotowań oraz atmosfery a także kolejna porcja przeczytanych książek. Mam nadzieję, że wśród nich każdy z Was znajdzie coś dla siebie. 


Another month this time full of Christmas preparations and Christmas atmosphere and also another portion of books that I read. I hope that among them each of you will find something for yourself.
1. Remigiusz Mróz - Kontratyp

Mróz to jeden z najpopularniejszych pisarzy młodego pokolenia. "Kontratyp" to jego najnowsza powieść z cyklu Chyłka - opowiadająca o dalszych perypetiach dwójki warszawskich adwokatów.Tym razem Chyłka zostaje zmuszona do obrony jednej z uczestniczek wyprawy na Annapurnę. Książka wciąż moim zdaniem trzyma poziom choć wątek wysłania Joanny Ch. na ten ośmiotysięcznik jest nieco przesadzony. Całość jednak czyta się dobrze.


Mróz is one of the most popular polish writers of the young generation. "Kontratyp" is his latest novel from the series Chyłka -  and it's talking about further adventures of two Warsaw attorneys. This time Chyłka is forced to defend one of the participants of the expedition to Annapurna. The book still, in my opinion, keeps the level though the thread of sending Joanna Ch. for this eight-thousands height mountain is slightly exaggerated. However the whole book I read very quick.
2. Daria Orlicz " Diabelski młyn"

Ta książka to wielowątkowy obraz łaczący się w jedną całość. Nie brakuje w niej takich wątków jak pedofilia, morderstwo, zdrada, handle żywym towarem czy też porwanie. Nikt tutaj nie jest idealny. Każdy ma jakieś skazy, nawt Ci, którzy stoją po stronie prawa. Mroczny, ponury klimat sprawia,że książkę czyta się naprawdę szybko i z pewnością jest to pozycja, która wyróznia się na polskim rynku . 

This book is a multifaceted image that merges into one whole. There is no lack here of such topics as pedophilia, murder, betrayal, human trafficking or kidnapping. Nobody is perfect here. Everyone has some flaws, even those who are on the right side of the law. Dark, gloomy climate makes that I read this book very quickly and for sure this is a position that stands out on the Polish thriller books market.
3. Agnieszka Pietrzyk "Porwanie"

Borykający się z problemami finasowymi Seweryn wpada na plan porwania dla okupu swojego małego synka Tymka. Sprawy zaczynają się komplikować, kiedy chłopczyk naprawdę zostaje porwany. Komu tak bardzo zależy na tym , aby to zrobić? Trzymająca w napięciu oraz pełna zwrotów akcji książka zachwyci fanów gatunku. Bardzo polecam.

Struggling with financial problems, Seweryn hit on the idea to kidnap his own young little son, Tymek. Things start to get complicated when the boy is really kidnapped by someone else. Who cares so much about doing it? Keeping in suspense and full of twists and turns, the book will delight fans of this genre. I highly recommend.4. Chris McGeorge " Zgadnij kto " / Guess who

11-letni Morgan  Sheppard rozwiązuje zagadkę śmierci swojego nauczyciela matematyki. To staje się poczatkiem jego drogi do sławy.

25 lat później budzi się on przykuty do łożka wraz z pięcioma innymi osobami oraz ciałem w wannie w pokoju hotelowym. Ma trzy godziny , aby wśród nich znaleźć zabójcę. Aby uratować siebie oraz swoich towarzyszy musi cofnąć się doczasów dzieciństwa, aby tam odnaleźć wskazówki pozwalające na rozwiązania zagadki. Polecam.

11-year-old Morgan Sheppard solved the mystery of the death of his math teacher. This is the beginning of his path to fame.

25 years later, he wakes up, chained to a bed with five other people and a body in a bathtub in a hotel's room. He has three hours to find the killer among them. In order to save himself and his companions, he must go back to his childhood to find clues to solve the riddle. I would recommend.


poniedziałek, 31 grudnia 2018

Bye bye 2018, Welcome 2019

"She sets her alarm
Five minutes to midnight
And wakes just in time
To greet the new year
Remembers the kisses
Remembers the laughter
And all that's gone away

"She shuffles around
Turning the lights on
Goes to the kitchen
Gets the champagne
Opens the window
And wrapped in a blanket
Begins to count and wait
Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one

Happy new year, happy new year"
"Nastawia budzik

Pięć minut przed północą
I budzi się na czas
By świętować Nowy Rok
Pamięta pocałunki
Pamięta śmiech
I wszystko to, czego już nie maKręci się po domu,
Włączając światła,
Idzie do kuchni,
Otwiera szampana,
Otwiera okno,
I otula się kocem
Czekając na odliczanie
Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jedenSzczęśliwego Nowego Roku, szczęśliwego Nowego Roku"

Ten rok mimo, że rozpoczął się dosyć nieciekawie okazał się być w ostatecznym rozrachunku całkiem udany. Udało mi się po przejściach odzyskać siebie oraz wewnętrzny spokój. Rozpoczęłam wieczorowe studia aktorskie, aby doskonalić tam swoje umiejętności. Udało mi się odbyć kilka podróży; w tym dopisać do listy zwiedzonych dwa nowe kraje. Ponadto udało mi się wziąść udział w pewnych filmowych projektach oraz rozpączać plany w tym kierunku na kolejny rok.

Ten rok jest dla mnie szczególny ponieważ na świat przyszła moja pierwsza, kochana siostrzenica Chloe Jean. Ponadto miałam możliwość uczestniczenia w Wielkiej  Brytanii w lokalnej premierze filmu, który kręciliśmy ponad rok temu.

Co do przyszłego roku nie robię ( już od kilku lat) żadnych planów. Poczekam co przyniesie mi rok 2019. Wam wszystkim natomiast życzę w tym 2019 dużo zdrowia oraz spełnienia marzeń :-)


This year, although it started quite badly, turned out to be quite successful in the final analysis. I managed to recover myself and receive my inside peace. I started evening acting studies to improve my skills in this direction. I managed to make several trips; including adding two new countries to the list of visitors. In addition, I was able to take part in certain film projects and to unite plans in this direction for the next year.

This year was special for me because my first, lovely niece Chloe Jean came to the world. In addition, I had the opportunity to participate in the UK in the local premiere of the film that we shot over a year ago.

As for next year, I have not made any plans (for a few years now). I will wait what will bring me 2019. I wish you all Happy New Year 2019.
first time I made a scuba diving with this lovely man from Israel :-)/ pierwszy raz zaliczyłam nurkowanie pod woda wraz z tym uroczym instruktorem w Izrealu

short movie scene that we made in this year / scena z filmu krótkometrażowego, który nakręcilismy w tym roku

wystawa we Włoszech / Exhibition in Italy

short trip do Łódź/szybka wyprawa do Łodzi

being a part new movie of Jagoda Szelc/ bycie częścia nowego filmu Jagody Szelcpractice makes perfect :-) Praktyka czyni mistrza- mój pierwszy bilardowy rok oraz amatorski turniej :-)


jedna ze zrobionych w tym roku sesji zdjęciowych/ one picture from one of the photo shoots that I made this year
English premiere of the movie Abduction2 where I play Bożena :-)
Angielska premiera filmu Abduction 2 , w którym gram Bożenę :-)

pierwszy raz w Izraelu / first time in Israel

Israel - Red Canyon

Pierwszy raz na Ukrainie / First time in Ukraine

z serii podróże- wyprawa po włsokiej Kalabrii / travels - trip around Italian Calabria

Jedna ze tegorocznych kampani w ramach współpracy  GoSport /one of the cooperation from this year with GoSport brand