czwartek, 21 maja 2020

Travels/ Podróże - Turystyka kontrowersyjna / Controversial tourism

“Wherever you go becomes 
a part of you somehow.”
― Anita Desai

“ Gdziekolwiek się wybierzesz
stanie się to częścią ciebie.”

― Anita Desai


Jak zapewne wiele z Was kocham podróżować. Ostatnio niestety koronawirus skutecznie anulował moje podróżnicze plany na pierwszą połowę 2020. W marcu miała być Gruzja, w czerwcu Belgia. Na szczęście  jednak w planach do zrealizowania został czerwcowy wyjazd nad polskie morze do Grzybowa. Być może druga połowa roku okaże się łaskawsza i uda mi się zrealizować jakaś dalszą podróż. Czas pokaże, a tymczasem chciałbym Wam przybliżyć nieco inne oblicze podróżowania, o którym wiele z Was wcześniej nigdy nie słyszało tzw. turystykę kontrowersyjną.
Większość z nas podróżuje, aby odpocząć, zobaczyć wymarzone miejsca o których czytali bądź słyszeli, lub też w celu poznania nowych kultur. Jednak jest pewna grupa osób, których cel podróży jest nieco bardziej zaskakujący.


 

As probably many of you I love traveling. Recently, unfortunately, corona virus successfully canceled my travel plans for the first half of 2020. It was supposed to be Georgia in March, and Belgium in June. Fortunately, however, the trip in June to  to Grzybowo located near polish Baltyk sea is planned to be implemented. Perhaps the second half of the year will turn out to be more kind and I will be able to make some further journey. Time will tell, and in the meantime I would like to show you a slightly different face of traveling, which many of you have never heard of the so-called controversial tourism.
Most of us travel to relax, see the dream places they have read or heard about, or to learn about new cultures. However, there is a group of people whose destination is a bit more surprising.

Zacznijmy od turystyki kontrowersyjnej na płaszczyźnie praw . Do tej  zaliczamy przede wszystkim turystykę aborcyjną, turystykę seksualną , turystykę eutanazyjną oraz narkoturystykę.Jest ona przede wszystkim związana z łamaniem prawa lub podejmowaniem takich działań, które mają na celu obejście przepisów prawa. Zwykle polega ona na tym, że podróżujemy z kraju, w którym są one zabronione do krajów, w którym są one legalne. 
Przykładem turystyki aborcyjnej sa kraje jak Irlandia czy Polska, gdzie przepisy w tej kwestii są bardzo restrykcyjne, a kierunkami destynacji są na przykład Czechy, Szwecja czy Wielka Brytania, gdzie aborcji można dokonać legalnie. Co do kwestii turystyki seksulanej możemy mówić tu przede wszystkim o turystach z krajów przede wszystkim zamożnych podróżujących do krajów biedniejszych w celu zaspokojenia przede wszystkim potrzeb seksulanych. Narkoturysta odbywa podróże przede wszystkim w celu uzyskania narkotyków, środków odurzających czy też leków, które są nielagalne w kraju, z którego ten ten turysta pochodzi. Do głównych destynacji  podróży tego typu należy przede wszystkim, Tajlandia, Indonezja, Birma, Maroko, California czy Amsterdam.Let's start with controversial tourism on the plane of law. This  one includes especially abortion tourism, sex tourism, euthanasia tourism and narcotics tourism, which is primarily related to breaking the law or undertaking activities that aim to circumvent the law. It usually consists in traveling from a country where they are forbidden by law to countries where they are legal.
An example of abortion tourism are countries like Ireland or Poland, where regulations in this matter are very restrictive, and the destinations of destination are, for example countries like  the Czech Republic, Sweden or the United Kingdom, where abortions can be "performed" legally. As for the issue of sexuality tourism, we can speak here first of all of tourists from primarily wealthy countries traveling to poorer countries in order to satisfy primarily sexual needs. The drug tourist travels primarily to obtain drugs, narcotic drugs or medications that are illegal in the country where this tourist comes from. The main travel destinations of this type include primarily Thailand, Indonesia, Burma, Morocco, California  or  Amsterdam.Kolejną gałęzią jest turystyka kontrowersyjna oparta  na płaszczyźnie etyczno-moralnejDo tej zaliczamy tanatoturystykę oraz turystykę klęsk żywiołowych. Ta pierwsza traktuje miejsca śmierci jak swoistego rodzaju atrakcje turystyczne wywołujące  lęk, grozę oraz ciekawość razem wzięte. A jednocześnie zmierza w kierunku komercjalizacji pewnych przestrzeni związanych ze śmiercią w celu  zapokojenia a także zaciekawienia turystów organizując na przykład pokazy tortur lub egzekucji czy budując lochy strachu.
Ta druga natomiast związana jest z miejscami różnych klęsk żywiołowych takich jak liczne huragany, trzęsienia ziemi czy erupcje wulkanów. Turystą kieruje wówczas aspekt natury moralnej - jest on przede wszystkim ciekaw jak wygląda z pierwszej ręki nięszczęście, które dotknęło innych ludzi.


Another branch of controversial tourism based on an ethical and moral plane. This one includes death tourism and natural disaster tourism. The first one treats the places of death as a kind of tourist attractions that cause fear, terror and curiosity combined. At the same time, it aims to commercialize certain areas related to death to satisfy tourists's curiosity by organizing, for example, demonstrations of tortures or executions or building dungeons of fear.
The second one on the other hand, is associated with places of various natural disasters such as numerous hurricanes, earthquakes and volcanic eruptions. The tourist is then guided by a moral aspect - he/she is first of all curious about what first-hand misery  that has affected other people looks like.

Do turystyki kontrowersyjnej opartej o aspekt kulturowy zaliczamy turystykę halal a także turystykę slumsów.  Pierwsza z nich  powstała z myślą o turystach przestrzegających ściśle zasad Islamu. Wynika ona z chęci podkreślenia przez muzułmanów ich  tożsamości; pozwala im wypoczywać w innych krajach zgodnie z regułami islamu. Przykładem są hotele  wybudowane w stylistyce arabskiej, posiadające ściśle wyznaczone sekcje damskie oraz męskie, w których ponadto nie ma kasyn oraz nie serwuje się napojów alkoholowych. 
Druga z nich polega natomiast na kilkugodzinnym zwiedzaniu slumsów, getta czy też innego rodzaju dzielnic zakazanych w celu dostarczenia dreszczyku emocji czy ekscytacji. Jedną z najpopularniejszych tego typu  wypraw  są : dzielnica Dharavi w Bombaju czy Favela tour w Rio De Janeiro.

Nawiązującą nieco  do turystyki kontrowersyjnej o aspekcie kulturowym jest także turystyka  o aspekcie estetycznym. Inaczej nazywana turystyką codzienności. Polega ona na eksploracji nieszablonoewych zakątków miejskich, często dzielnic zakazanych w celu zobaczenia tego co turysytycznie nieskażone, autentyczne. Ci turyści szukają przede wszystkim miejsc poza centrum miast, zwykłych budynków , biurowców czy innych zakątków, których nie umieszcza się w przewodnikach turystycznych. W Porto w Portugalii istnieje nawet biuro, które oferuje turystom wycieczkę pokazującą wyłacznie brzydką stronę miasta.
Controversial tourism based on a cultural aspect includes halal tourism and also slum tourism. The first of them was created for tourists who strictly follow the principles of Islam. It is result of the desire by Muslims to emphasize their identity; allows them to rest in other countries in accordance with Islamic rules. An example are hotels built in Arabian style, having strictly designated women's and men's sections, in which there are no casinos and alcoholic beverages are not served.
The second one, however, involves visiting slums, the ghetto, or other prohibited areas for several hours to provide a thrill or excitement. One of the most popular trips of this type are: the Dharavi district in Mumbai or the Favela tour in Rio De Janeiro.

Aesthetic tourism is also a bit referring to controversial tourism with a cultural aspect. Otherwise called everyday tourism. It involves the exploration of unconventional urban corners, often forbidden districts, to see what is unpolluted by tourists, authentic. These kind of  tourists are looking primarily for places outside the city center, ordinary buildings, office buildings or other corners that are not included in tourist guides. In Porto, in Portugal, there is even an office that offers tourists a tour showing only the ugly side of the city.
 Ostatnią gałęzią turystyki kontrowersyjnej, którą chciałąbym dziś krótko omówić jest turystyka, która bierze pod uwagę  aspekt zdrowotny. Zaliczamy do niej turystykę ekstremalną oraz turystykę katastrof. Ma ona miejsce wtedy gdy pojawia się realne zagrożenie zdrowia a nawet życia turysty. Turysta w tym przypadku nastawiony jest na przeżywanie bardzo intensywnych emocji. Oczekują oni "przygody" bazującej trochę na granicy życia czy śmierci. Do tego typu kontrowersji zalicza się między innymi rafting, survival czy narciarstwo ekstramalne, a także wyjazdy do miejsc o skrajnie niekorzystnych warunkach jak na przykład pustynie czy regiony zagrożone wojną.
Turystyka katastrof jest natomiast związana z miejscami, w których miały one niegdyś miejsce. Do najpopularniejszych miejsc tego typu należy z pewnoscią zaliczyć Czarnobyl. IStnieje wiele biur, które oferują wycieczki po "zakazanej strefie" w tym miasta duchów, czyli Prypeci oraz Rudego Lasu.

The last branch of controversial tourism that I would like to briefly discuss today is tourism, which takes into account the health aspect. We include extreme tourism and catastrophe tourism. It occurs when there is a real threat to the health and even life of a tourist. In this case, the tourist is focused on experiencing very intense emotions. They expect an "adventure" based on the border between life and death. This type of controversy includes, among others, rafting, survival or extreme skiing, and also trips to places with extremely unfavorable conditions such as deserts or regions threatened by war.
However, catastrophe tourism is associated with the places where catastrophes  
took place. Chernobyl is certainly one of the most popular places of this type. There are many offices that offer tours around the "forbidden zone" including the ghost town of Pripyat and the Red Forest.

 ***

Na turystykę kontrowersyjną trafiłam trochę przypadkowo. Od kilku lat bowiem interesowały mnie pewnego rodzaju budynki ( o tym obiecuję napisać Wam nieco więcej innym razem) . Rozmawiałam o tym kiedyś z koleżnakami z pracy , Jedna z nich śmiała się, że uprawiam czasami jakiś rodzaj turystyki patologicznej. Z ciekawości wpisałam to określenie w wyszukiwarce i właśnie wtedy dowiedziłam się nieco więcej na temat turystyki kontrowersyjnej, która jest nieco szerszym zagadnieniem. Mam nadzieję, że temat Was trochę zaciekawił. Chętnie też dowiem się jaki rodzaj turstyki najchętniej uprawiacie. Co jest zwykle celem Waszych turstycznych podbojów. :-)

I came across controversial tourism a bit by accident. For several years, I was interested in certain types of buildings (I promise to write you a little more about it another time). One day I talked about this with colleagues from work,  and one of them laughed that sometimes I do some kind of pathological tourism. By curiosity I entered this term in the Google search and  then I have learned a little more about controversial tourism, which is a slightly broader issue. I hope you found the topic interesting. I will also gladly find out what kind of tourism you like the most. What is usually the goal of your touristic "conquests". :-)pozdrawiam/ best regards

wtorek, 12 maja 2020

Kultura/Culture - Books April 2020/ Ksiazki kwiecień 2020

""Książki są jak towarzystwo, 
które sobie człowiek dobiera"
/Monteskiusz/

"Books are like a company 
which the man chooses"
/Monteskiusz/


Uwielbiam towarzystwo książek od dziecka. Zwykle sama ( nie licząc niektórych szkolnych lektur) dobierałam sobie towarzystwo z papierowych stron, z którym chce spędzić czas. Historie, które chce od nich usłyszeć. Z wiekiem oczywiście moje książkowe preferencje nieco się zmieniły, ale wciąż niezwykle cenie sobie ten czas, który mam dla siebie oraz dobrej lektury.


Miesi
ąc kwiecień to u mnie przede wszystkim różnego rodzaju thrillery. Większość z nich przypadła mi do gustu, choć i pośród nich pojawiła się pozycja, która mnie rozczarowała. Poniżej przedstawiam króciutkie recenzje książek przeczytanych w kwietniu.


                                                               ***

I love the company of books since I was a child. Usually, myself (apart from some required readings) I chose the company from paper pages with which I want to spend time. Stories that I want to hear from them. Of course, with age my book preferences have changed a bit, but I still value the time I have for myself and good reading.

The month of April is mainly for me various thrillers. I liked most of them, although among them there was a position that also disappointed me. Below are brief reviews of books read in April.1. Zjazd Absolwentów / The Reunion  Guiallaume Musso 6/10


25 lat temu zaginęła jedna z uczennic Vinca Rockwell. Wszystko wtedy wskazywało na to, że uciekła ze swoim nauczycielem. Teraźniejszość, podczas zjazdu absolwentów po wielu latach pokazuje jednak, że było nieco  inaczej. Thomas i Maxime  dwaj najlepsi przyjaciele z czasów szkolnych wiedza bowiem coś, o czym nie ma pojęcia cała reszta szkoły. Otóż w jednym z budynków, który ma zostać wyburzony ukryte są ludzkie zwłoki...
Ciekawie napisany, obejmujący dwie perspektywy czasowe thriller obyczajowy.

 25 years ago one of  the students -Vinca Rockwell disappeared. Then everything indicated that she had run away with her teacher. The present during the reunion after many years , however shows that it was a bit different. Thomas and Maxime, the two best friends from school, know something that the rest of the school has no idea about. Well, in one of the buildings that is to be demolished is hidden human corpse ...  Interestingly written drama thriller covering two time perspectives.
2. Terapeutka/ A good enough mother  Bev Thomas  3/10


Ruth jest  jedna z najlepszych psychoterapeutek w jednej z londyńskich klinik. Jednak jej życie prywatne nie jest usłane różami. Przed kilku latu bowiem zaginała jej syn Thomas. Nie wiadomo czy chłopak ruszył śladami ulubionego bohatera książki : Into whe wild" czy tez stało się coś innego.
Pewnego dnia na terapii zjawia się  młody pacjent, który jest bardzo podobny do jej syna...
Niestety mimo obiecującej fabuły pozycja ta mnie nieco zawiodła  i trochę się zmuszałam, aby przeczytać ją do końca.

Ruth is one of the best psychotherapists in one of London's clinics. However, her private life is not a bed of roses. A few years ago her son Thomas was missing. It is not known if the boy followed in the footsteps of his favorite hero of the book: Into the wild "or something else happened.One day a young patient appears in therapy and he is very similar to her missing son ...Unfortunately, despite the promising plot, this position disappointed me a bit and I forced myself to read it to the end.3. "48" Andreas Gruber 6/10


Na terenie Niemiec oraz Austrii dochodzi do serii podobnych morderstw. Ofiara jest najpierw wieziona, torturowana. Jednak zanim zostanie zamordowana, sprawca kontaktuje się z kimś bliskim z jej otoczenia dając jej do rozwiązania zagadkę : „Jeżeli w ciągu czterdziestu ośmiu godzin odgadniesz, dlaczego uprowadziłem tę kobietę, zostanie ona przy życiu. W przeciwnym razie – zginie.“ Zegar tyka, a sprawa trafia do policjantki z Monachium Sabine Nemec, której pomaga ją rozwiązać doświadczony holenderski profile Martin Sneijder. Interesująca fabuła oraz ciekawe postacie to główne atuty tego thrillera.

A series of similar murders appear in Germany and Austria. The victim is first imprisoned and tortured. However, before she is murdered, the perpetrator contacts someone close to her and gives this person a riddle to solve: "If in forty-eight hours you guess why I abducted this woman, she will stay alive. Otherwise she will die. " The clock is ticking, and the case goes to a policewoman from Munich Sabine Nemec, who is supported by an experienced Dutch profile Martin Sneijder. An interesting plot and interesting characters are the main advantages of this thriller.
4. Chris Carter  "Polowanie na zło"/ Hunting Evil


Chris Carter to moja zdecydowana czołówka jeśli chodzi o pisarzy z gatunku thriller/kryminał.
Powieść "Polowanie na zło" czytałam wcześniej w oryginale. Ostatnio ukazało się jej polskie tłumaczenie, zatem pojawiła się okazja, aby powiększyć swoja biblioteczkę także o polski egzemplarz, który z chęcią przeczytałam powtórnie.  W tym tomie Robert Hunter wraz ze swoim partnerem oraz oddziałem FBI poluje na niezwykle groźnego zabójcę - Luciena Foltera, którego czytelnicy serii mieli okazje poznać bliżej w powieści "Geniusz zbrodni". Już na początku powieści  dowiadujemy się, że Lucien wykorzystując  swoja ponadprzeciętna inteligencje ucieka z więzienia , po czym starannie stara się zrealizować swój krwawy oraz niezwykle precyzyjny plan odwetu na dawnym przyjacielu ze studiów, którym był detektyw Hunter.  
To już 10 tom z serii, która zdecydowanie polecam nie tylko fanom gatunku. Autor ma nie tylko świetny styl pisarski, ale także wiedze merytoryczno- praktyczna na temat zagadnień o których pisze.

Chris Carter is my definite leader if we are talking about the writers of the thriller / detective story genre. I read the novel "Hunt for Evil" in the original. Recently a  appeared a Polish translation of this book, so there was an opportunity to enlarge my library with a Polish copy, which I read with pleasure again. In this volume, Robert Hunter along with his partner and the FBI division hunts for an extremely dangerous killer - Lucien Folter, whose readers of the series had the opportunity to get to know better in the novel "Genius of Crime". At the beginning of the novel, we find out that Lucien using his above-average intelligence to escape from prison, after which he carefully strives to implement his bloody and extremely precise plan of retaliation against his former friend from college, which was Detective Hunter.This is the 10th volume in the series, which I definitely recommend not only to fans of the genre. The author has not only a great writing style, but also substantive and practical knowledge about the issues he writes about.

A Wy przeczytałyście ostatnio coś ciekawego? 

And did you read something interesting lately ?best regards/pozdrawiam


pictures: internet 

wtorek, 5 maja 2020

Cosmetics /Kosmetyki - PRO LINE - Hydrogel mask with 24K gold

"Choćbyśmy cały świat przemierzyli
 w poszukiwaniu Piękna, 
nie znajdziemy go nigdzie, 
jeżeli nie nosimy go w sobie"  


"Even if we have traveled the whole world
  in search of Beauty,
  we won't find him anywhere
  if we don't carry it within us "
Część z Was już dobrze wie, że bardzo lubię wszelkiego typu maseczki do twarzy. Od dłuższego czasu preferuję te w płachcie; jednak chętnię testuję też całą resztę. Jakiś czas temu z ciekawości zakupiłam hydrożelowe maseczki  ze złotem.  W opakowaniu znjadziecie aż trzy sztuki maseczki. Każda z nich jest pojedyńczo zapakowana. 

Maseczka ma żelową konsystencję, jest  w dotyku niczym taka galaretka. 

Opakowanie maseczek kosztowało około 30 złotych. Po użyciu spodziewałam  się  po nich nieco lepszego wygładzania ( taki jest jej główny cel). Jednak jej dużym plusem jest efekt chłodzenia oraz odświeżenia skóry twarzy.


ZALETY:

- Łatwa w użyciu
- delikatnie nawiliża
- odświeża 
- delikatnie wygładza 
- chłodzi


WADY:

- dostępność ( ja swoje kupiłam stacjonarnie w T.K Max)

- Konsystencja maseczki, sprawia, że może się ona "zrywać"


***


Some of you already know that I really like all types of face masks. For a long time I prefer the ones in the sheet; however, I also like to test the rest of them. Some time ago I bought hydro gel masks with gold out of curiosity. You will find three masks in the package. Each of them is individually packed.

The mask has a gel consistency, when you touch them is  like a jelly.

The packaging of masks cost about PLN 30. After using, I expected a slightly better smoothing after them (this is its main purpose). However, its big plus is the cooling and refreshing effect of the face.


PRO:

- Easy to use
- gently moisturizes
- refreshes
- gently smooths
- cools


CON:

- availability (I bought mine one stationary at T.K Max)

- the consistency of the mask makes that it can "break off"