piątek, 23 lipca 2021

Turystyka kontrowersyjna/Controversial tourism - City of dead in Cairo / Miasto umarłych w Kairze

"Boję się świata bez wartości, 

bez wrażliwości, bez myślenia. 

Świata, w którym wszystko jest możliwe. 

Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło."

/Ryszard Kapuściński/

"I'm afraid of a world without values,

without sensitivity, without thinking.

A world where anything is possible.

Because then evil is most possible. "

/Ryszard Kapuściński/
Witajcie! Dzisiaj w ramach serii turystyka kontrowersyjna zabiorę Was do największej nekropolii Kairu, czyli Al-Arafa zwanej inaczej Miastem Umarłych, która stanowi największy slums samego miasta. Ten kompleks cmentarny składa się z dwóch części: Cmentarza Północnego oraz Cmentarza Południowego. Al-Arafa zajmuje łącznie powierzchnię 6800 ha. Z jednej strony otaczają go wzgórza Mukattam z drugiej  autostrada. 

Hello! Today, as part of the controversial tourism series, I will take you to the largest necropolis of Cairo, or Al-Arafa, otherwise known as the City of the Dead, which is the largest slum of the city . This cemetery complex consists of two parts: the North Cemetery and the South Cemetery. Al-Arafa covers a total area of 6,800 ha. It is surrounded by the Mukattam hills on one side, and a highway on the other.


Początkowo osiedlanie się na terenie cmentarza miało mieć charakter wyłącznie przejściowy. Proces ten odbywał się poza nadzorem państwa i nie wiązał z żadnymi opłatami. Pomieszkiwanie na cmentarzu nie było dla mieszkańców Egiptu czymś nowym, ponieważ bardzo często na znak żałoby po śmierci bliskiej osoby przebywali oni przy grobie zmarłego przez okres jej trwania. Z czasem jednak na skutek braku lepszych perspektyw pobyt okresowy zmienił się w stały. Wzrost liczby mieszkańców Kairu przyczynił się do tego, że coraz większa liczba ludzi adaptowała do swoich potrzeb mieszkaniowych obiekty drewniano-ceglane na terenie cmentarza jak i same grobowce. Z czasem powstawały tam nawet cmentarne blokowiska.

Initially, the settlement in the cemetery was to be only temporary. This process took place outside the supervision of the state and did not involve any fees. Living in the cemetery was not something new for the inhabitants of Egypt, because very often, as a sign of mourning after the death of a loved one, they stayed at the grave of the deceased throughout the period of its duration. With time, however, due to the lack of better prospects, the temporary stay turned into permanent residence. The increase in the number of Cairo residents contributed to the fact that more and more people adapted wooden and brick buildings in the cemetery, and also the tombs themselves, to their housing needs. With time, even cemetery blocks were built there.
Większość rezydentów Miasta Umarłych to ludność, która zmuszona była opuścić starą część Kairu włąsnie ze względu na przeludnienia oraz złych warunków. Większość tej grupy stanowili rzemieślnicy, kupcy, karawaniarze a także migranci. Rzeczywista liczba mieszkańców nie jest dokładnie znana, ale oblicza się, że teren tej mekropolii zamieszkuje około 1,5 miliona ludzi.Miasto Umarłych jest gmatwaniną licznych oraz wąskich uliczek. Niektóre z nich pokryto nawet asfaltem. Jego mieszkańcy mają nieodpłatny oraz stały dostęp do gazu, prądu i wody. Dookoła słychać ujadanie bezpańskich psów, których w tej okolicy jest naprawdę  całkiem sporo. Wszędzie niestety też leżą sterty śmieci. Na terenie cmentarza oprócz grobów władców znajdziemy tu także pocztę, różneego rodzaju sklepiki, maleńkie zakłady rzemieślnicze, bary, zakład fryzjerski  oraz samochodowy a nawet szkoły. Mieszkańcy często zajmują się handlem, świadczą różne usługi, zbierają surowce  albo zwyczajnie kradną. Każdy w tym dziwnym miejscu stara się przetrwać. Policja jak i pozostali mieszkańcy Kairu zdecydowanie unikają tego miejsca. Dla części mieszkańców Egiptu mieszkańcy "miasta umarłych' to sprytni oszuści, którzy zakłócają spokój zmarłych, unikają płacenia podatków, niszczą grobowce i czynią z cmentarza wielkie wyspisko śmieci.

The City of the Dead is a maze of numerous and narrow streets. Some of them were even covered with asphalt. Its inhabitants have free and permanent access to gas, electricity and water. You can hear the barking of stray dogs, of which there are quite a lot in this area. Unfortunately, there are also heaps of rubbish everywhere. In the cemetery, in addition to the tombs of the rulers, you will also find a post office, various shops, tiny craft workshops, bars, a hairdresser and a car workshop, and even schools. Residents often trade, provide various services, collect raw materials or simply steal. Everyone in this strange place is trying to survive. The police and the rest of Cairo definitely avoid this place. For some Egyptians, the inhabitants of the "city of the dead" are clever frauds who disturb the peace of the dead, avoid paying taxes, destroy tombs and turn the cemetery into a huge dump of rubbish.


Grobowce, które znajdują sie w mieście umarłych nie przypominają tych europejskich.  Zgodnie z tradycją budowano je w formie domów- grobowców, które od zwykłych domów różnią się tabliczką, która zamiast nazwiska właściciela  zawiera informacje o zmarłym. Do grobowców często dobudowywane są nowe pomieszczenia.

Mieszkańcy tej części miasta  raczej niechętnie reagują na turystów, choć znajdą się i tacy, którzy mimo bariery językowej próbują zagadać i z ciekawością obserwują turystycznych "intruzów", a nawet za drobną opłatą chętnie ich po terenie Miasta Umarłych oprowadzą. Większość jednak nie życzy sobie, aby robić im zdjęcia. Chcą po prostu zwyczajnie i w świętym spokoju tam egzystować. Spacerując między labiryntem alejek i uliczek z pewnością poczujemy zmieszany ze sobą zapach gnijących na słońcu śmieci oraz gotowanych potraw . Przed grobowcami zobaczymy bawiące się dzieci, bezpańskie psy, suszące się na świeżym powietrzu pranie. 

The tombs in the city of the dead are not like the European ones. According to tradition, they were built in the form of houses-tombs, which differ from ordinary houses with a plate which, instead of the owner's name, contains information about the deceased. Very often  new rooms are added to the tombs.

Residents of this part of the city are rather reluctant to react to tourists, although there are also those who, despite the language barrier, try to talk and watch tourist "intruders" with curiosity, and even for a small fee will be happy to give them tour around the City of the Dead. However, most do not wish to be photographed. They just want to simply exist there in peace and quiet. Walking between the labyrinth of alleys and streets, we will surely feel the mix of smell of rubbish rotting in the sun and cooked dishes . In front of the tombs we will see playing children, stray dogs, and laundry drying in the fresh air.

Pomimo upływu czasu problem bezdomności jest wciąż niezwykle aktualny a liczba mieszkańców bez własnego lokum się powiększa. W wyniku tego zwiększa się też liczba mieszkańców Miasta Umarłych.Władze Kairu mimo tych trudności zastanawiały się jak możnaby poprawić sytuację ludzi mieszkających na cmentarzu. W związku z tym powstał projekt Sheltainer. Zakłada on powstanie tzw. osiedli  kontenerowych na terenie cmentarza. W budowie ich mają wziąć udział lokalni mieszkańcy. Osiedle zakłada powstanie ośmiu budynków. We wnętrzu każdego z nich będą umieszczone zbiorniki ze świeżą wodą a także panele słoneczne, Projekt ten ma na celu zapewnienie jego mieszkańcom w miarę możliwie godnego życia w tak nietypowym miejscu.

Despite the passage of time, the problem of homelessness is still very current and the number of inhabitants without their own accommodation is growing. As a result, the number of inhabitants of the City of the Dead is also increasing. Despite these difficulties, the Cairo authorities wondered how the situation of the people living in the cemetery could be improved. Consequently, the Sheltainer project was born. It assumes the creation of the so-called container estates within the cemetery. Local residents are to take part in their construction. The estate involves the construction of eight buildings. Inside each of them there will be tanks with fresh water and solar panels. This project aims to provide its residents with as decent life as possible in such an unusual place.pictures: Internet

wtorek, 13 lipca 2021

Culture/Kultura- Books April 2021/ Książki 2021

 "Książki są jak towarzystwo, 

które sobie człowiek dobiera.

/Monteskiusz/

"Books are like company,

which man chooses for himself"

/Monteskiusz/Już od najmłodszych lat książki były moimi wiernymi towarzyszami. Najbardziej kochałam baśnie oraz powieści, w których głównymi bohaterkami były dziewczynki  w moim wieku. Z upływem czasu moje książkowe upodobania nieco się zmieniły, jednak sentyment do pewnych książek pozostał. Z pewnością należy do nich "Karolcia", "Oto jest Kasia" czy "Dzieci z Bullerbyn". Zastanawiam się czy i Wy macie jakieś ukochane książki z dzieciństwa, a tymczasem zapraszam na najnowszy książkowy post.


From an early age, books have been my faithful companions. I loved fairy tales and novels in which the main characters were girls at my age. With the passage of time, my preferences for books has changed a bit, but the sentiment towards some books remained. Certainly, "Karolcia", "Here is Kasia" and "Dzieci z Bullerbyn" are among them. I wonder if you also have any beloved childhood books, but in the meantime I invite you to the latest book post.


1. Jeanine Cummins " Amerykański brud"/ "American dirt" 8/10


"Amerykański brud" jest zdecydowanie powieścią drogi. Drogi, którą muszą przejść Lydia oraz jej kilkuletni syn po to, aby po masakrze całej rodziny dokonanej przez lokalną mafię, ocalić swoje życie. Główna bohaterka musi zostawić za sobą wspomnienia, Acapulco, żałobę, po to by zachować przy życiu nie tylko siebie, ale i swoje ukochane dziecko. Z tego też powodu decyduje się na ucieczkę od świata, który znała po to, by nielagalnie przekroczyć granicę Meksyku i rozpocząć nowe życie w Stanach Zjednoczonych. Książka w wyrazisty sposób pokazuje problem migrantów oraz karteli meksykańskich. Mimo niełatwej tematyki, bardzo polecam.

"American Dirt" is definitely a road novel. The road that Lydia and her several-year-old son have to go through in order to save their lives after the massacre of the whole family committed by the local mafia. The main character must leave behind memories, Acapulco, mourning, in order to keep alive not only herself, but also her beloved child. For this reason, she decides to run away from the world she knew in order to cross the Mexican border reliably and start a new life in the United States. The book clearly shows the problem of migrants and Mexican cartels. Despite the difficult topic, I highly recommend it.

photo: me


2. Leszek Gardełą " Magia, kobiety i śmierć w świecie wikingów" 7/10

Świat Wikingów zwykle opisywany jest z męskiej strony. Nie brak w nim dzielnych, walecznych mężczyzn, dlatego z ciekawością sięgnęłam po publikację Leszka Gardeła, który o tym niezwykłym świecie stara się nam opowiedzieć coś więcej na temat ówcześnie żyjących kobiet. W sposób rzetelny, poparty nauką  przybliża nam żeńskie obyczaje, obrzędy oraz wierzenia magiczne a także tematykę śmierci.  Zdecydowanie jest to pozycja dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w tematyce wikingów.

The Viking world is usually described from the male side. There are many brave men in it, which is why I took a look at the publication by Leszek Gardel, who tries to tell us more about this extraordinary world about women living at that time. Reliably, supported by science, it introduces us to female customs, rituals and magical beliefs as well as the subject of death. It is definitely a book for those looking to expand their knowledge of Vikings

photo: me


3. Przemek Corso ""Serca twego chłód" 10/10

 Na pierwszy rzut oka Kuba to zwykły, szanowany pracownik korporacji. Jednak o czym przekonujemy się już na samym początku książki ma on swoje drugie mroczne oraz mordercze oblicze. Nie przeszkadza mu to jednak prowadzić szczęśliwego życia u boku ukochanej żony popularnej w social mediach influencerki. Po drugiej stronie barakady poznajemy gliniarza Andrzeja szwagra Kuby. Andrzej był niegdyś dobrym policjantem, jednak po jednej z policyjnych akcji stoczył się na samo dno wpadając w wir długów oraz innych niebezpiecznych dla zdrowia używek.Tych dwoje od samego początku nie darzy się sympatią, a jedynie toleruje ze względu na kochaną przez nich osobę. Tymczasem w Warszawie zaczyna grasować seryjny morderca, którym nie jest Kuba ...
Świetnie napisany debiut dla dorosłych czytelników, głęboka analiza postaci oraz wciągająca fabuła sprawia, że to włąsnie dla takich książek zawala się noc. Z niecierpliwością czekam na kolejną powieść pana Przemka.

At first glance, Kuba is an ordinary, respected corporate employee. However, as we find out at the very beginning of the book, he has his second dark and murderous face. However, this does not prevent him from living a happy life with his beloved wife, an influencer who is popular in social media. On the other side  we meet the cop, Andrzej, Kuba's brother-in-law. Andrzej was once a good policeman, but after one of the police actions he hit the bottom, falling into a whirlwind of debts and other drugs that are dangerous to health. Those two men don't like each other from the very beginning, but only tolerate themselves cause of the person they  both love. Meanwhile, a serial killer who is not Kuba begins to "haunting" in Warsaw ...
A well-written debut for adult readers, a deep character analysis and a captivating story make that I can burn the midnight oil for this kind of  books. I am looking forward to the next novel by Mr. Przemek.

photo:lubimy czytać
4. Marcel Moss " Utraceni"  9/10

 "Utraceni" to pierwsza książka z cyklu Echo. W niewyjaśnionych okolicznościach znika Ziemowit-syn wpływowego działacza. Śledztwo w tej kwestii podejmuje Ignacy- włąściciel agencji Echo, który wraz z dziennikarką śledcza stara się dociec co tak naparwdę się stało. Oboje bowiem kilka lat wcześniej stracili ukochane osoby. Niesamowicie wciągająca fabuła, dobrze napisane postacie,ciekawa choć nie lekka tematyka sprawiają, że książkę czyta sie przez jeden wieczór :-)

"Utraceni" is the first book in the Echo series. Ziemowit, the son of an influential activist, disappears under mysterious circumstances. The investigation in this matter is undertaken by Ignacy, the owner of the Echo agency, who, together with an investigative journalist, is trying to find out what happened. Both had lost their loved ones a few years earlier. Incredibly addictive story, well-written characters, interesting but not light topics make the book read for one evening :-)


photo: me

5. Augustina Baztericca "Wyborny trup" / "Tender is the flesh" 8/10

Augustina w swojej książce zaprasza nas do dystopijnego świata pozbawionego  zwierzęcego mięsa ( zostało ono skażone śmiertelnym wirusem). Jednak jego zwolennicy  dostają coś w zamian- mięso ze specjalnych przeznaczonych na ten cel ludzkich hodowli. Główny bohater Marcos - pracuje właśnie w jednej z ludzkich ubojni. Opuszczony przez żonę stara się za dużo nie myśleć o tym w jaki sposób ( i to nie mało) zarabia na utrzymanie. Pewnego dnia otrzymuje on w prezencie żywy egzemplarz świetnej jakości ludzkiego mięsa i wówczas życie Marcosa zaczyna się komplikować. 
Mocna, szokująca,  w pewien sposób odrażająca książka z zakończeniem wbijającym w fotel jest jednocześnie próbą odpowiedzi na pytanie gdzie leży granica ludzkiej moralności. Polecam wyłącznie ludziom o mocnych nerwach.


Augustine in her book invites us to a dystopian world devoid of animal flesh (it has been tainted with a deadly virus). However, his supporters get something in return - meat from special human farms created special for this purpose. The main character, Marcos, is currently working in one of the human slaughterhouses. Abandoned by his wife, he tries not to think too much about how he earns for living. One day, he receives alive copy of high-quality human meat as a gift, and since this moment Marcos' life begins to get complicated.
A strong, shocking, and in some way disgusting book with a strong ending is also an attempt to answer for the question of where is the limit of human morality. I recommend it only to people with strong nerves.

photo:me
6. Piotr Kościelny " Wybór" 9/10

Akcja książki rozpoczyna się na początku lat 90-tych. W jednym z pubów zostaje uprowadzona przez grupę gangsterów na czele, których stoi niejaki Szajba młoda dziewczyna. Jej chłopak Paweł Konarski stara się zrobić wszystko, aby prokuratora oraz policja złapały i ukarały sprawców. Niestety nieskutecznie w wyniku czego dochodzi do tragicznego zdarzenia w skutek którego nasz główny bohater opuszcza kraj.Po kilku latach na ulicach Warszawy zaczynają stopniowo ginąć gangsterzy powiązani z wydarzeniami sprzed lat.
Nieco brutalna, ale niesamowicie wciągający thriller, który na pewno spodoba się fanom gatunku.

The action of the book begins in the early 90's. In one of pubs a young girl has been kidnapped by a group of gangsters headed led by Szajba. Her boyfriend, Paweł Konarski, is trying to do everything to help the prosecutor and the police to catch and punish the perpetrators. Unfortunately, unsuccessfully, and as a result, a tragic event takes place, as a result of which our main character leaves the country. After a few years, gangsters associated with the events from years ago begin to gradually die on the streets of Warsaw.
A slightly brutal but incredibly addictive thriller that fans of the genre will gonna like.
photo: me